x. . bE S Enɮ ʴɷ :  

(1) + +Eɮ     (38) =tS i  
(2) EɤS nb   (39) xx  
(3) VnMɮ   (40) +x  
(4) ni    (41) i֡x 
(5) +]E{ɮ   (42) ɮɮ  
(6) xɮVx   (43) VJɨ  
(7) EE   (44) b ɮ !  
(8) =vnɮ (45) Vɽ  
(9)       (46) @iֺƽɮ  
(10) Eζɮ Mֱɤ (47) ɮ  
(11) |ɴɺ   (48) vE !  
(12) ɨɮʨ   (49) xɨDZ ! 
(13) =xn   (50) E ! E !  
(14) M{i |ɪζSi   (51) E`{iɳ
(15) <pvxֹ  (52) E E{pS ?  
(16) |iY   (53) jɴh  
(17) n  (54) {xS i ! 
(18) Eiɱ (55) +ii {Vʺ VE !  
(19) +JS b (56) Snh  
(20) ɺ xƤɮ ɮ  (57) i E? i E?  
(21) VҴxɺMi   (58) BE i ִɮV  
(22) Z vɨ    (59) ɺɮ  
(23) ZZɴi  (60) x vn iZ...!  
(24) +Vʱ  (61) iɮM  
(25)   (62) Mi Vx ڮ xɴ  
(26) {iM   (63) MMx =Mɴɱ ɪiɮ  
(27) +h +ɺ     (64) {֯ Vx iZ Eh  
(28) =Vb, {h ڪ E` +ɽ ?  (65) Ei Vɴɳ Ei n !  
(29) ɮiS ]  (66) SpɴɮS bM    
(30) Jh   (67) ɽ xi V{  
(31) ʺiɮ Zɱ  (68) Z E Z |h! 
(32) ʮi-Mɮ  (69) +ɽ BE jEh 
(33) E (70) ʽ V Mɱ 
(34) ֹɨ (71) MxM` {bii Mi  
(35)    (72) VҮɴ  
(36) ʶEɮ    (73) VMɮ  
(37) (74)  

       

1) '+ +Eɮ !'         

                    +J hɺS i Eɽ xɽ, ɴ Eɽ {ɮɮS i +ɽ. + nɴnS Eɺ vɮhɮ '+ +Eɮ' bCS {ʽ Enɮ.

                    EnɮS 1976 ɱS +ɴkұ ʱʽ䱪 ' +h Z En-' |nP |ɺiɴxi bE hii,

                    '{ʽ |, {ʽ SƤx, {ʽ +˱Mx, {ʽ ұx S +{ڴ< Eɽ MɳS +i. iS xɪx JEɱ +{ɱ {ʽ El, E {ʽ x]E, E {ʽ Enɮ ʴɹɪ Eɽ ʴɶ | ] iɮ i ɽVE hɴ M. ɮ` EnɮS V lxɴɮ +V ɺɱ +ɽ, i lxɴɰx '+ +Eɮ' EnɮS ʴSɮ Eix ɱ +fx i E i ʽiEiʴɹɪ Z xi Eɽ ʴʶɹ] n ɴx +ɽ

                    ES ']{ {ɮ' EnɮҴɰx ڳ E{x P>x MɱEɱx {ɷǦڨҴɮ Enɮ ʱʽ +ɽ.

                    EnɮұJxi ɮP ɶ ʨɳh- JES ={ɱɤv + {ʽ ʽ Ei hx iS lx +Iɮ& +uiҪS +ɽ.

2) EɤS nb     

                    |S jEhɴɮ +vɮ, iiEɱx ɨVS {ɹ] |iˤɤ +ɱ BE EV ʴtlS ʴɡ ɡ |S El hV 'EɤS nb' Enɮ +iElS {x ʱʽ +ɽ.    

                    vn |El EnɮS ʴɹɪ > Ei. nJʴɱ i 'EɤS nb' EnɮxS. ɮ` ʽii vn |ElS {ɳh ɱɱ i EnɮS {x.

                    bCS {ʽS ij Enɮx ɮ` Enɮ b&ɪi ʱi{h ɹS, lil xɺMǴhxS, {ɹ] HnxS, S]Enɮ ƴnS BE xɴ nɱx =Pb.                                      TOP

3) 'VnMɮ'                         

                    ɤv {֯ViҤq Eɽ Eɮhx VS xi +|i +h iɮEɮ xɨh Zɱ i, + BE jS xi V κliiɮ Pbx +ɱ iS El hV 'VnMɮ' Enɮ.

                    ɮ` SEx b ɴhɮ +h bCx BE Z{i EiʶJɮɴɮ xhɮ Enɮ.

                    |hʪxS xiɱ ʴSɮS vM x vM =Mbx nJʴhS Eɤ {ɮE]ұ {Sɱ i bCS {fS En-ix, {h Vhi SEx iS nx |lɨ +{ɹ]{h Pb i 'VnMɮ' Enɮi. ɹS v֪, ɦɴSjS ``i{h. +h ƴniɱ JֺJֶi{h S xɴ |iɪ ɮ` SEx 'VnMɮ' x |lɨS Pbʴɱ +h iS x VE.           

4) 'ni'                                                                                         TOP

                    hں +{ɱ ɴɺɪS MֱɨMɮ {iEi +h Ei { ʨɳhɺ` Eɴ Mh- vb{bi E]ʤE VҴxɶ ɨɮ Zɱɨֳ ʨɳh- n̨ɳ +xnɱ {ɮJ i. E]ʤɪɶ +Miɶұ MhE Vhi{hx `h-ɱ i JS V +ʴxɶ ` ɦi iS Jɮ ni, ʴɹɪ bhɮ Enɮ hV 'ni'.

                    bCS ɹiɱ bnɮ{h, =xnEi, +h |ɺzi S |iɪ SEɱ +ɱ i 'ni' Enɮi +h hxS <iɮ Ehi M]Һ` xɽ iɮ iS xɯ{ɨ Eʴɱɺɺ` iS En- SɱS {ʽVi + ʴɱIh b SEɱ Mɱ i Enɮ{ɺxS.

                    ʶɴɮɨ ɽn {ɮV{ x 1929 ɱS Mɴ ɮ` ʽi ƨxi bCS =J "ɮ` ɹS nɮi 'ni' =vɳhɮ ɽɮɹ]S 'VnMɮ' ɤnx E +h bCx ʺExêi ʴuxi nSɽ ɦ Zɱ. ni Enɮi +i{ڴ E|ɪiS iS ɹɶi Vɺ +ɽ. iɺS i ElElxS Mơhi, HSjS Vɴi{hi, ƴnSi֪i xɺMǴhxi +h SES VYɺ +Jb Jhiɽ +ɽ. 

5) '+]E{ɮ'            

                    E` ɨh Eiұ BE iɯh BE Eb ɽiEI Ҩi ֺɱɨxS Ex. + nx | VҴS, nx ʦz ƺEiS PɹǨֳ +h xɴ {f Vx {f ɨvұ ʦz oι]Exɨֳ V iɽi Zɱ i Mx |iS ʱiɮ El hV '+]E{ɮ' Enɮ.            

                    {ɮ{ɮ |i S MxɤvxS BE +vɮ +ɴ +{ɱ ʺvnxi 'EɴS nb' 'VnMɮ' +h 'ni' En-ix bCx b, iS {ɮSS ˤn{ɪi '+]E{ɮ' v bE +ɱ +ɽi. vɨ, ƺEɮ, {ɮ{ɮ M] Mxɤvxi +MiE +ɽi Mix bCx vҮ +h xI S ұxS +b V {ʮκli +ɱ. iS Bf ʴnɮE Sj Mʴɱ +ɽ E xiS +h vɨS IES b =Pbɴ.

6) 'xɮVx'        

                    BE ʴɴni {֯x BE n EʮEx BEEɴɮ Vbhɮ +{ɱ x +ɴɮhS {ɮ{ɮx |ɪix E, {h +J +i&EhS |ɤɳ |ɦɴx ɮh Vh ix E +{ʮɪ Zɱ xʺE +nx Sji Ehɮ El hV 'xɮVx' Enɮ.

                    xME ]hɮ ɶi +h xɴ Jɱxɶұi x ɳ {bh- hɺS ɽVɺֱɦ Sjh EnɮS +Eh.

7) 'EE'                                               TOP

                   +{ɱ |ɪ ʨjS Ihɺ` iS ix Pb䱪 nEiS +ɮ{ i&ɮ Piɱɨֳ VS VҴxɱ ʴSj n Mɱ, {ɮi Eɱiɮx i =Pb iS VSɴɮS EES E nɪE ` Mhɮ BE ɡ |iS El hV 'EE' Enɮ.

                    EnɮS {x bCx Ehi |ɶx b xɽ, Eɱ ɨɺ Miɱ xɽ. El +ɽ i nx iɯh +i&Ehi =]䱪 xɴV |iS +h iS ]i +ɱ䱪 E]S. VS Pɮi +{h ɽx{h{ɺx f i xɱ E]H Ehɺ` iSɴɮS nɮ{ i&ɮ Ph- +h iɺ` +{ɱ VҴxS iɽi Ex Ph- ʶEiS +Ҩ iMS.                    

8) '=vnɮ'                                                                                         

                    jұ +lE ij +ɱʶɴɪ iS =vnɮ hɮ xɽ E{x xi ɳMx Mh- BE iɯh jұ +{ɱ E{x SES +ɽ +h ɨVS xiʴɹɪE E{x nɱɴSx jViS =vnɮ hɮ xɽ E {] Mhɮ Enɮ hV '=vnɮ'

                    Enɮ ʱɽx bCx ijo] ɮ ` Vɱ ɮ +ɽ xEɮi hɮ xɽ. ʴt BES HJ oι]{f `x iS ɮ x䴪{ɮ, iS x&κli iS <SU +EI S Sjh ` {ʮhɨEɮE ix bCx E +ɽ.

9) '+ɶ'          

                    Jʴɱɺx MVɤVɱ䱪 ix Vhɮ BE iɯh +h xɹ`{ڴE VEɮhi ɱ iɯh S BE iOɽS {ɷǦڨҴɮ Miɱ ɡ |S El +ɽ.                                                                                                                

                    ɽɮɹ]i ֳS iOɽ MVɱ iSɶ ʴɱIh ɨ ] + iɳɱS Eɱ{xE vɮhS {ɷǦڨҴɮ El, xɹ`x ZMbhɮ hɺ +h kx vn Zɱ bɱnɮ M S PɹS Vɴi, ɮi Sjh b䲪{f = ɴ.

10) 'Eζɮ Mֱɤ'                                                            TOP

                   ɴh jS +xɨ +Eɮ Jɮ, {h iS BJt E { `i +h xɮxɮɲ E]S J<i E ]i S Sj J]hɮ Enɮ hV 'Eζɮ Mֱɤ'

                    P]x|nx Enɮ bCx BE xɴ {vnix ʱʽ +ɽ. BE xɴ |ɪM ix E +ɽ. +h ijS Vhi ={ɪM Ex EnɮS SxҪi EɱS fʴɱ +ɽ.

                    ElxES +Jb Mi +h SES =iE` fʴh- P]x EnɮS VɨS V.

11) '|ɴɺ'           

                    Vxi&S ʴʶɹ] MhnS ʶn P>x ʴɮv {ʮκliҶ ZMbi +ɶɺ Zɱ䱪 BE iɯhS ʴɡ VҴxS El hV '|ɴɺ' Enɮ.

                    hɺS VҴxS |ɴɺ i& `䱪 E Ehiɮ ]x n䱪 Mx x i |iE HS +i&Ehi =ɳh- |hxֺɮ ɴxxֺɮ i +i E{xS n +ʴɹEɮ Ehɮ '|ɴɺ' bCS En-i S]Ex =`x nɴ + Enɮ +ɽ.

                    Enɮx ɮ` ʽiɱ n +ɽ i {Vɤɮɴ ɮVɨ +ʴɺɮhҪ HJ. {Vɤɮɴ ɮ |Sɮiɱ xɴ xɽ, {h bCx + Eɽ EiiS, niiS, +EɮS Eɮ kS +h nEɮ MhES ɱɪ xɴɦi xɨh E +ɽ E HJ ɮ` SES xix EvS {ֺɱ Vhɮ xɽ. +E BE Eɳiɱ {Vɤɮɴ +ɽ. + ]iS xɽ, Eɮh i +xi EɳS |ɴɺ +ɽ.

12) 'ɨɮڨ'        

                    VEɮhS vEvEi ɴɮhɮ BE iɯh +h iS ɽɺi +ɱ BE iɯh S ɡ |iS Eh +ɽ.

                    1930 S ʨ`S iOɽxiɮ ˽n VEɮhi ɨVɴn ʴSɮɮhS V xɴvɮ xɨh Zɱ iS vɴi Sj EnɮS {x bCx b.   

                                                                                                                                                                                    

 

13) '=xn'        

                    V HS VҴxi Ehi iɮ E{xS =xn' +i +h i HS VҴxɱ iɨֳ V ɯ{ i, iixS i HS VҴxiұ J n&J xɨh ii iɶ +EE M]ҽ iS ix Pbii, E{xS +ʴɹEɮ hV '=xn' Enɮ.

                    '=xn' EnɮS Elɺj ` +EE +ɽ. +Eɮɱ ɳ {b hں +J{ɪi ` Vqx E fi iS Sj +ɤɺɽS {x bCx ` Si֪x Ef +ɽ +h BEn iɱ iɮ BEn E`{h, BEn Vɴɳ iɮ BEn nEɮ{h {ɮ{ɮʴɮv MhnS ɮi +] hɺS +i&Ehi E i +i iS +ii ɺiɴ{h Sj ix Enɮi J] +ɽ.

14) M{i |ɪζSi        

                    +{ɱ ix Pb䱪 ɪE EiS Ehɱ {k Mɱ xɽ iɮҽ i Mxɨֳ i HS +ɪֹɱS E xɴ ɳh Mɱ, {ɶSi{x iS +i&Eh E ʴnh Zɱ +h +J - JɱS i H E {ɮJ Zɱ Mhɮ El, ʡE > S 'G] x]x' EnɮS +xִn +ɽ.

15) <pvxֹ        

                    xS ɺiEɳҽ ɺxiE |ɤq VS x M`ɺɮJ lb i, {h Eɱiɮx iS xS lb{h E xɽҺ Zɱ +h |iS v֪ iɱ E =Mɱ, E{xS +ʴɹEɮ hV <pvxֹ Enɮ.

                    ElS ڳ E{x ` +EE +ɽS, {h Ehɽ ` JES JxSi֪DZ +ɴx nhɮ +ɽ. + ʴɹɪ iɳhBf ES ɨl bCS Jhi i 'VnMɮ' Enɮ ʱɽx ix ʺvn E i. ʴɹɪS xʴx +h i iɳhi JEx nJʴɱ v ` EiEɺ{n +ɽ.

16) |iY                                                             TOP                                 

                    'j {ְS Miұ vb +ɽ' + E{xi ɴɮhɮ BE iɯh +h ɶɺj GiS iiYxx ɮ䱪 +h iɺ` ʴVxɴɺ {iEh- BE M޽lS ֱM S ұxS El +ɽ.                                                                                 

                    |iY Enɮi ɹ]Ҫ ɪƺE PS ʴSɮvɮS nx Pbʴɱ +ɽ. ɺj ɳMh |iES Vxʺvn CE +ɽ iiɽ Oli E +ɽ.                                          

17) n           

                    BE xɹ`ɴi Exɺ] EɪEi ExZɨS iiYxɶ BExɹ` ɽұ {h {Iiұ v֮hS +vEɮɱɺ, lDZ{i +h iS iɮEhҪ Eɮɪ ɨֳ iS ɨxɮɺ E Zɱ S EEi hV 'n' Enɮ.

                    Vx ]xS '+=] + n x<]' +iSɮjɴɰx ʱʽ ɺii& n Vx ]x ]{h xɴ Ph- ʮSb V G M޽lS +iEl +ɽ.

                    n Ei Enɮ xɴ, <iɽɺ +ɽ. il{ i <iɽɺɽ + vE ʮix JEx ʱʽ +ɽ E, Eɤ ɨx xɴ S Jj {]i. vEiS bCS {ni ʤxiGɮ ]ES {ʽV M] ڳ +iSʮj ShɮS ɽV Ii hɺɮJ +ɽ.

18) Eiɱ.         

                    xx | BEɴɮ +ix i nǦ +ɽ + E{x Ex VSɴɮ ֳS | xɽ + BE +{ʮSi hɺɶ =iɴɳ{h Mx Eh- jS ʴɡ VҴxS El hV 'Eiɱ' Enɮ.

                    nɦHS ʴʶɹ] E{x xi ɳMx ɴɮh- Eiɱ iɰh jS xi {ɮ{ɮʴɮv ɴxS V uu Vɱ i iS PɹEl +ɽ. EiɱS xiɱ +nx +h iS xi =` E S +iɺI ʴɶh Enɮi +xE `Eh +ɱ +ɽ ii bCS +vɮh JxSi֪ |E] Zɱ +ɽ.

19) +JS b                                                                   TOP

                    EiǤMɮ {h ɽ {iS M +{ɱ JS iM Eh- {ɮi +{ɱ |iS ɡiS +b +{ɱ ʽhS i +ɽ Ii iS b Ex =`hɮ +h +{ɱ |iұ ɡiEb xhɮ ʽh S El +ɽ.

                    VҴxiұ E` ɨɺx xɦǪ{h ɨ Vhɮ, <iɮS Jɺ` i&S Jɴɮ {h bhɮ, n-S +{ɮv {]i Pɱhɮ +h +ɪֹi J{I EiǴ +vE ` +ɽ Eix nJʴhɮ ʽh jҺɦɴS BE +xxɺvɮh xɨx = Ei +h hxS bCS xʪEi iS BE MɳS lx +ɽ.                                                                                                             

                    bCS En-iS xɴ iɮ BEn ɮ` ʽiiɽ ` `ɴ +S '+JS b' Enɮ +ɽ. ɮ` EnɮEɮiұ bCS +f{n xζSi Ehɮ + Mhɺ{z Enɮ +ɽ.

20) ɺ xƤɮ ɮ          

                   xES xʨkx V BE `Eh Vhɮ BE iɰh j +h il MɪMx ] BE vnx iɰh {ְ S ʴɡ VҴxS El.

                    ``i Hnx +h SES x =ʺi Ehɮ JES xɮIh EnɮS ʶɹ].

21) VҴx Mi       

                    BE ɽɪvnS niɱ BE ɨx E]ɴɮ V {ʮhɨ Zɱ +h i E]ɱ VҴxɨڱS V VhҴ Zɱ iS Sjh Ehɮ Enɮ +ɽ. +ʮEx JE ʴɱɨ ɮx S 'ڨx Eb' EnɮS +xִn.

22) Z vɨ                                                                         TOP

                    |ʨES Jɮ vɨ Ehi x] +Ji +ɱɨֳ Vx +{ɱ |iS xɹ` +h ofi Ji +ɱ + |ʨES ɡ |iS El hV 'Z vɨ' Enɮ.

                    ҮM +h ɱi S ɡ |iS El +ɽ +h i ұx +{ʮɪ ]ɴ + ʤxib |ɺM +hx JEx +{ɱ Elxɴnx {ʮhɨEɮE E +ɽ.

                    ɹiұ |ɺn +h Mb S ɨlǨֳ bE +{ɱ Enɮ SEɱ +J{ɪi Sɴɪɺ ɴii +h + Enɮx hɺS +i&Ehɱ V {ɶ Eɪɱ iɺ i i.

23) ZZɴi           

                    1942 ɱS VEҪ +nxS {ɸǦڨҴɮ Miɱ BE iɰh EɪEiS vb{bS El +ɽ.

24) +Vʱ                                                                                                                              

                    ɺxS +ɽɮ V>x Piɱ䱪 J{I ɺx VEɨֳ h- xʺE ɨvxS ɽi Ei ` +i Mhɮ Enɮ +ɽ.

                    |iʴɴɽxiɮ VҴxS ]Sɱ E Mɱ䱪 BE iɰh jS VҴxi V ʴɱIh P]x Pb +h BE =t iɰh {ְS ɽɺi >xɽ i jx V ʴɱIh +iɺƪɨx Ex i& +h i iɰh {ְɱɽ +v&{i{ɺx Sʴɱ i +ixOɽS El +ɽ. ɺxvx {i +h ɽɶ ]h- {ְS ɽɺ S Eji {b䱪 +Vɱx i&S i iɮ Ʀɳ +ɽS {h V {ְS zvi i +ɱ, i vɴS VҴxɱɽ ix xɴ ɳh ɴɱ +ɽ. Eii ɨx xɴ +h iɨֳS '+Vʱ' Enɮұ BE +Mɳ lx |{i Zɱ +ɽ.

                    bCS +i{ɪiS En-i ɽv ʴɴɽ{ڴ |iSS Sjh i. {h '+Vʱ' Enɮx VҴxiұ BE xɴ +MS |lɨS SEɱ nx Pbʴɱ +ɽ.

                    hɺS +i&Ehiɱ +ɮҮ |iҦɴxS V +{ڴ nx '+Vʱ' Enɮ Pbʴi +h =nkiS V +x֦ɴ SEɱ ni iɨֳ bCS En-iS xɴ iɮ ɮ` EnɮҺ޹]iɽ iS lx ` +ɽ. i E xɽ.

25)                                                                             TOP

                    EζɮS fS BE ji Mơ El +ɽ.

                    El EζɮS {xVxS +ɽ. Eζɮ ɮi{fұ BE I|ɶx >x ɽұ +ɽ +h Vɱi |ɶxS {ɷǦڨ bCx EnɮҰ{x ` vE ix b +ɽ.

                    ɹiұ ` +h |ɺn iɮ bCS ʶɹ] {h MhS {Jɮh ix Enɮi f Hix E +ɽ E ɤnɴɮұ iS |ɦiS +SƤ ]ɴ.

                                                                                                                                                                          

26) {iM           

                    BJt |ɳ, vni ֱx +{ʮ{C xS ]]{ɪ Piɱ䱪 xhǪx iS   +ɪֹS E {ɮb Zɱ iS Sjh +ɽ.

                    |ɴɽ +h |ɺnE ɹS h Enɮi {x{xi JɱJi +h SE      ElxES +fx {f JSɱ Vi.

27) +h +ɺ       

                    Evұ VҴxiɱ ɮEɴ ` Eɱx Sx iS Enhi Eɨvұ +xE HS VҴiS El ɺɴx, ES {ɷǦڨҴɮ Miɱ xɴ VҴiS nnɮ Eh hV +h +ɺ.

                    hɺS VҴxiɱ J&nJ iS ɦiɱS hɺS G |iGix E xɨh i +ii, iS +ʴɹEɮ bCx ' +h +ɺ' Enɮi <iC Si֪x E +ɽ E xɴ VҴxS iɳɶ i {Sɱ +ɽi S Jj {]ɴ.

                    bCS ʽi VҴxɺ{ɶ xɽ, bE VҴxɺMɮS H ]ƶ Jii +     hh-x +iɨJ Eұ +h bCS |iɦʴɱɺ{f iS x ɴɴұ + ` EEi +ɽ.

                    ' +h +ɺ' Enɮ hV bCS |iɦS BE iVɺ { +ɽ. xɴ xS I {ɮ +h VbhPbhiұ EEɮ ɨֳ bCSS xɴ iɮ ɮ` Enɮʴɷi `iɨ lx ʨɳұ + Enɮ +ɽ.     

28) =Vb ! {h ڪ E` +ɽ ?'                                            TOP 

                    MvҴvS {ɷǦڨҴɮ iiEɱx HS J&nJ Mhɮ Eh +ɽ.

                    BE HS Jn&JS El +ɽ. iɶS ij{ڴ +h MvҴvkɮ Eɱiұ    {ɮκliS P]xS G |iGS El +ɽ.

                    BE +lx VEҪ Enɮҽ +ɽ. =ɳi VEɮh, +h HS JVM VҴx S ɱڨ Mb <iC EiE ix bCx Piɱ +ɽ E VEҪ Enɮ|ɨhS EiE EnɮS E]Ҵɮ iS ɶ =`x nɴ.                                    

29) ɮiS ]         

                    xɴ +i&Ehiұ |iS ɴx ɮiS ]ɮJ +xɴɮ +i, iɱ +ɴɯx vɮɪS ] iɮ +ɴɮi i xɽ Mhɮ El hV 'ɮiS ]'

                    EɴiS S El +ɽ, xɴ +i&EhS +xɴɮ |iS El +ɽ +h i +ii vE ix Mix ɹS Sɮ ʴɱɺx bCx i Bf x]ɱ +ɽ E ʴɹɪ +h ɹ S ɨɺɨ ƪM ZɱS IiEɮ SEɱ ɴ.

                    bCS Enɮiɱ ɶ `ʴɱ +ɽ i SES xi S E =`ʴhS Eɱi. Enɮ bCS ijɶvn En-i iɮ ` `S {h ɨxx +Yi + ES VMS nx Pbʴhɮ hx iS ɽi +ɽ.

30) Jh           

                    ʮE ƤvS EɱS i]Eɮ +h- BE n {h ʴEi jҶ VS M` {b i {֯S ʴɡ ɡ |S El +ɽ.   

31) 'ʺiɮ Zɱ'    

                    pɤnvұ BE Eɳ MVɱ䱪 ZEɮ SɳɳS Sjh Ehɮ +h iiEɱx {ɮκliS nx Pbʴhɮ Enɮ +ɽ.

                    |ɺMx +x֯{ + ɡ<nɮ ɹ, pɤnEbұ ES iұ ʴʶɹ] E. =nʨʸi E|SɮS f ix E ={ɪM +h ZEɮx ʴɺEʳi E䱪 VҴxS Sj J]ix JEx nJʴɱ Si֪ ɨֳ EnɮS VEi f +ɽ.

32) ʮi Mɮ                                                                         TOP

                   ʺEx +xn nhɮ Eɴi +iɪǨ n&JE] + Ei S Sj J]hɮ +h BE E{ {֯ +h nJh {h +vɳ j S ұxS El hV 'ʮi - Mɮ'

                    EnɮS |ɺz +h |ɴɽ ɹ, M䴪iұ H, ɨV +h iɴɮh S         ɨɪSi {ɮ +h E{ HS xiұ l S ` nMɨ Sjh ɨֳ 'ʮi - Mɮ' SxҪ Enɮ Zɱ +ɽ.                                                       

33) E            

                    +Si Vɨɱ | +h xiɮ iɶS +x{Ii{h Zɱ i]i] +h {x̨ɱx P]xS Eɱ{h Mơh hV 'E' Enɮ.

                    =iE` +h ʴɺɪ x ɮJ ɮi <DZ + |ɺM bCx ` Eɱx Enɮi Mơ +ɽi. +h +{Pii {bx {k Zɱ xɪE |ɺz xʪE ұ ұ ]xɽ iS +JS {]i xɽ =iEˤnEb ElxES |ɴɽ Eɱx ɳi x +ɽ.

34) ֹɨ          

                    |iҺɡ{I +i&Ehi =SƤɳx +ɱ䱪 iɱɦɴxS {iii +xn xh- jS El +ɽ.

                    ֹɨ EnɮS ElxE S]E ɴhɮ, SEҤɽS, iɱɦɴxx |iҦɴxɮ +J i E {ɮ{ɮx Mhɮ +ɽ. bCS Enɮʴɷi +xxɺvɮh ʶɹ]ɨֳ       EnɮS BE ij lx +ɽ. +h bCS ijEɱɨֳ ʴEɮ |i +h +ʴEɮ iɱ S PɹS El +vES vE Zɱ +ɽ.   

35)           

                    +{ɱ +i&Ehiɱ |iS Sɽ Mi i䴽 EhSɽ MɱS {ɴ x Ei hɺ +{ɱ Mx iɮ ViiS, {h +iɤ nii Mhɮ El hV Sɽ Enɮ.

                    xɴ +i&Ehiұ |iS Sɽ Ef |ɦɴ H +ɽ +h iS |ɴɽi   xiɱ ɮ ƶɪ, ɮ Eαɹ E ɽx Vii S |ɦɴ Sjh bCx Enɮi E +ɽ.

                    VҴxiɱ +ii v +h PɮMi |ɺM xɴbx iS Eɱ{h Mơhix vE El xɨh EhS ʴG bCx Enɮi E +ɽ. 

                    'Spxɴɺ' BES <ɮii Eiiɮ P]x Pbx +h BES lɱS ʴʴv i-x ={ɪM Ex ijo]ɽ bCx BE xɴ Eɨi Ex nJʴɱ +ɽ.                                                                                                                  

36) ʶEɮ                                                                                 TOP

                    +{ɱ ɴS |iE ɺiS +{ɽɮ Eh-, iS |iE JS ʶEɮ Eh- ɴɱ +J nEiS ɮ{< i&S |hS +ɽi n>x E Eɴ Mɱ S SklɮɮE El hV 'ʶEɮ'.

                    ʽiɶɺjS ɹi Vɱ EƴiMi xɪ (Poetic Justice) hii iS     ``i =nɽh +ɽ.

37)          

                    nSɮ +h Sʮj Ʀɳx Mʮiɽ V J ʨɳi i +{֮ ]x ҨiEb vɴ Ph- jS ʴɡ VҴxS Eh hV '<ɮ' Enɮ.

                    ` nVS n&JiE Sɱxiɮ SES xɱ V S]E ɺɴ Mi, xS V |I֤vɴɺl ɴ Mi i '<ɮ' Enɮ Sɱxiɮ i. EnɮS +J ֺMi ]ɴ + +ɱɨֳ EEi hx EnɮS ڱ +vES  f +ɽ. bCx xɴ ɦɴvɨiɱ  nDZiɮ +SE ] `i +ɱ hxS BE ` nVS Enɮ `i. i|vx Enɮҽ ɶɺ{h ʱʽi i bCx Enɮuɮ {x BEn ʺvn E +ɽ.

38) =tS i       

                    Pɮiɱ J +{֮ ]x Pɮɤɽ J vh-, {h {ɶSi{x {x Pɮ {ɮi +ɱ䱪 {֯S VҴxEl +ɽ.

(39) (40) (41)        

xx, +x, i֡x

                    ɮiҪ ijS nɺ Vɴɳ ɴ hx ֦ɹSp x {ɮni ɶɺj bS V +i{ڴ {ɮG E iS Ml hV ix En-.                                                                                                                          

                    En-i ElxEɱ E Hx ɽi xɺx ɽi +ɽ i iɴS {ʮκliұ, |Iɱ +h iɴɮhɱ ɮiS ijS <SUx |ʮi >x ֦ɹɤɤx n {ڴi V ɶɺj =`ɴ E iS SEɮ El Six BE ɴ, +i&Eh lɮɰx bhɮ Sj{]S +{h {ɽi +ɽi + ]i.

ix En- BE{`{` Sx Ef E ֦ɹɤɤS Vɱi nɦHS, iS vb{bS, {ʮκli{f x Ei ix ɮ䱪 ֺbS, `E`EhS ES =iɽS +h iMS V Sj b䲪{f = i iɨֳ ɮ Sɳɳ Eɮ i, x Ev Ǧʮi iɮ Ev E] i +h ֦ɹɤɤS VҴxiɱ ɽi{h {ɴ {ʽS ɨvx, S En-S ɶ.

42) ɮɮ                                                                                 TOP

                    Vx |iMɨ ix SE]x hɮ ɨV +h |Sʱi xi E{xx vCE nhɮ Eɴi S PɹǨֳ iɽi Zɱ䱪 BE EɴiS |iҺɡS {h VҴxɴS Eh hV 'ɮɮ' Enɮ.

                    BE EɴiS MɮҤS VҴxS, iS vb{bS, S nɺ{ɶ El  Six J- EɴiS xɶҤ +S Vh i + E ʴSɮx SES xS SɱʤSɱ i. ɺii& El +ɽ BE bJ {jS, {h xʨkx ɨVVҴxS V nx bCx Pbʴɱ +ɽ i ` E +ɽ.

                    ElxES +J{ɺx Enɮұ ֯i Ex ɮ ElxE =] Mix =Mbx nJʴhi bCx V ijEɱ nJʴɱ i +ɨxS +ɽ.

43) VJɨ        

                    ƺEɮIɨ ɪi Ehiɽ Eɮhx hɺS x nJɴɱ M iɮ iɨֳ i HS ɮ VҴxS E Eb] i +h i Ec]{h PɱʴhS ɨl H |iiS E +i Mhɮ El +ɽ.                                                                       

44) b ɮ         

                    | hV b ɮ +ɽ. EhS <] <DZ EhS ɮ <DZ S ʴSɮ x Ei V ɽi iɱS b ɮ hɪS ! |iҦɴx Vɶ +xɴɮ +i iɶS iMSɽ ɴx +xɴɮ +i +h ɴxx Z{] hں E Mi Mhɮ El hV 'b ɮ'

                    Enɮi bCx |iS ʴʴv { Mʴɱ +ɽi +h +iɴkS {x ElxE Miɱɨֳ xɯ{hɱ +MɳS vɮ +ɱ +ɽ.

45)        

                    S] J Eiҽ Mb Mɱ iɮ i +i xɺi, Vɽ +i Mhɮ El hV 'Vɽ' Enɮ.  

46) @iֺƽɮ                                                                             TOP

                    nEE +h E{ɴn ɽx Exɽ +{ɱ +i&Ehiɱ |iҦɴx ʴɶvn `h- Hұ b@i|ɨh JS ɨx ni M iɮ n +J E l ni S Eh hV '@iںƽɮ' Enɮ.

                    {h ElxE + ]{{]{{x {bi Vi E xɪES +i&Ehi ɴɦɴxƶ xɺMiɱ @i Ev ƴn iɮ Ev ʴɺƴn vix nii. Ev ʶʶɮ, Ev Oҹ, Ev ɺi, Ev ɹ, Ev ɮn, iɮ Ev i ! i i @iS vE hx EnɮS Jɺ ʶɹ] +ɽ.

                    EnɮS ɹ ʴɱIh |ɺz +h |ɴɽ +ɽ. i xֺiS ʱi{h xɽ iɮ iSi |M] Zɱ ɨl JES xɴ H +ɽ. Enɮiɱ Eiiɮ |ɺM ɹS ɨlǨֳ <iE VҴ Zɱ +ɽi E JES ɹ|ɦi{f Ehɱɽ xiɨɺiE ɴ ]ɴ.

47) ɮ                                                                    

                    =]ֱ] ʡh- nS +h {ʮκliS ɮ + SɨiEʮE +i E i     MiSGi {b䱪 hɺS E{ ʶɱES i xɽi. hɺɱ Eɽ ij E{ɶH +ɽ E xɽ S ʴSɮ Eɪɱ ɴhɮ El +ɽ.

                    EnɮS El +iɶɪ ɽE +h Miɨx +ɽ. EnƮS ֯iS +iɶɪ   ɽS +ɽ +h SES VYɺ ʴɱIh ihx ɮ ElxE =Mbx nJʴɱ +ɽ.                                                                                        

                    BE E{h vhS, n HҮJ =Mbx nJʴhɮ. {jS xʺE +nx Vɴi{h Sji Ehɮ +h nMɨ ƴnx ɮ Enɮ +ɽ.   

48) vE        

                    ƺɮ JS ɪɱ Eɳ BEEƴɮS xii | EɪɨS {֮ {bi xɽ. {i {ixұ {֮ ɽɺ n> E xɽ iɮ iS ]ɱ hɮ BE]{h ʮi{h +J |iұ JOɺ Oɽh E ɴi ƺɮJɱ ɮE E `i {ɹ] Ehɮ El hV 'vE.'

49) xɨDZ                                                                             TOP

                    Vɱ +ɪֹi i& i Ei +ɱ xɽ, VSɴɮ +xE M] n M䱪, Vɱ EɤqS =iE] ɴx xɴi - + BE ɨx, |ɴɽ{ii hɺS ɡ |S El +ɽ.

50) E ! E !     

                    xֹɱ +{ɱ VҴxi +xE |EɮS E] ɴ Mii, n&J Mɳɴ Mii, xɮɶS +Pi Zɴ Mii, iɮҽ i xɮɶ i xɽ, Eɮh hɺS +ɶ +ɮ +ɽ. E]S {ɴɺɳ xɮɶS ʽɳ >x M iɮ JS ɺi@i {x i. hɺS vnֳS xɴ Vʴi ֺ i +i Mhɮ El hV 'E ! E !' Enɮ.

                    ɽVi +h |ɺn Mhx x] ɹ, ElxES {Snɮ{h +h VSʴɹɪ SES xi |lɨ{ɺx +iҴ Eh n]x +ɱ +ɽ + Mv ES El V Si֪x  bCx Miɱ +ɽ, i +vɮh +ɽ +S ] {ʽV. Enɮ Sx hɺS Jɱxɶұi, xɴ xiұ Gi, ɨxS Vx S nx Pbi. +h VҴxS Jɮ ɯ{S   ɤn{ ZɱɺɮJ ]i.     

51) 'E`{iɳ'   

                hɺɱ ]i +i E, +{ɱ x|ɨh Mx +{h i J iMi E. i iɺ M Mi i䴽 iS Ii i E +ɪֹiɱ J n&J +{h xɨh Ei xɽ, +{h Eɳ xʨkɨj +i. nS ii n- +ɱ䱪 E`{iɳҺɮJ ɱSɱ Eh- +{h xVԴ ɽ +ɽi, E{x ʴɶn Ehɮ Enɮ +ɽ.

52) E E{pS ?                                                              TOP

                ij{ڴ +h ijkɮ Eɳiɱ vɴn xɱ nhɮ E H Ehɮ, VҴxɨڱS +ɨڱx E i +ɽ ɴɮ ZMZMi |Eɶ ]Ehɮ, BE l +iS Vʴiiұ Jn&JS El hV ' E E{pS ? Enɮ.                                    

                bCx VҴxiұ MƦҮ ɨɺx {ɶǽ Ei i xɽ + ]E iS Jxɴɮ Eh-x Enɮ ʱɽx SJ bCx =kɮ n +ɽ. VҴxiұ ɨɺx Unx VhS EnɮS ɨl +ʴɴt xɴ M.

                EnɮS ʴɺiɮ ɴnxɶ {޹`Sɽ xɽ, {h f +Eɶi M䱪 +vǶiEiұ VҴxS +h VҴxxɹ`S + vE nx bCx Pbʴɱ +ɽ E, iS JxEɱ{f +nx x ɴɴ. ijo] iɮ Enɮ xn +ɽS, {h VҴxnxi {ɱnɮ +h HSjhi xɨxnɮ +ɽ. EnɮS Mhɴk {ʽ E, bCS Mhɸ` En-i VS ɨɴ EɴS M + Enɮ +ɽ ɤq E =i xɽ.

53) jɴh          

               VS Eɱ ɴxS ɱɴɪi ɴ iɺ {h Zɱ xɽ + BE nPǨiɮ ֱx |S +ɡS n&J EiS +{ɱ |ɳ {iS | ɡ ɪɱ ni E iS Eh.

                BE ES ɴɦɴxS ` ɮ ix Mʴɱ Vɶ El +ɽ, iS|ɨh Vɪi +h S ƪɨ, ɨVɺ ,ɡ |iSҽ El +ɽ ! ɨx |iElx iɮ El xɮɳ +ɽS, {h =ɱi jҨxS +ʴɹEɮ SEɱ Pbʴh ` E`h Eɨ bCS Jhx Enɮi Ex nJʴɱ +ɽ.

54) {xS i         

                +Exx Ex ɴ ]h +h Exx EɴiS ɴ +h |ʺvn S ]h i +ɦʴE EɽS xɽ, {h x bɴx V>x VҴxS M Sɱh-S xɶҤ Ev Ev V ɪxE +ɪֹ i iS Sjh Ehɮ El +ɽ.

                +{I|ɨh Enɮ n&Jxi +ɽ n&Jxi ElS Sxxiɮ ʴɹhhiS V BE n] lɮ SES xɴɮ Sɪɱ +h VҴxiұ ҹhiS +h ɪxEiS V BE IiEɮ Pbɪɱ i Pbi +h hxS Enɮ {ʮhɨEɮEi ` `i.

55) +ii {Vʺ VE !                                                                 TOP

                +{ɱS |iS ]] x vɮi +{ɱɱ |ɪ +ɱ䱪 HS J b䲪x {ɽh ɽ VҴxiɱ BE +{ڴ +x֦ɴ +ɽ, Mhɮ Enɮ +ɽ.

                B. V. Gxx S 'n Vbɺ ]' n&Jxi E

El n Jxi ɰ{.

56) Snh                                                                                                                          

                V hں xMx Vi +i, VS vn vn +i, VS +i&Eh xɨdz +i, VS ix Ehi nE Pb xɺi + hɺɱS ʽh xIjiɱ iɳiұ Snh ni +niɮ E{xS +ʴɹEɮ Ex +VS ɨVE VҴxiұ +{|ɴkS Sj J]hɮ El hV 'Snh' Enɮ.

                fɺɳ ɨVE xiҨk +h ɹ]Sɮ S ʴnɮE Sj bCx Enɮi Mʴix Siɨh +h ʽh S Eɲ xS {{p Eɱx =Mb +ɽi +h EnɮS +J +ii SE Ex iS ұxɤqS SES =iEi V |Eɮ fʴɱ +ɽ i Eɱ iɮ ` nVS EɴiS JhiS Ʀɴi.

57) i E ? i E ?         

                VS VҴx|ɴɽ Eqx nx {ɮ{ɮʴɮv Mx M + ʺxiɮE +ɱ䱪 ɪɱES Eh 'hV  i E ? i E ?' Enɮ.  

58) BE i ִɮV !                                                                    TOP

                Vx ƺlx iɴɮhiɱ BE ƺlxS {{ɦҰ, |ɳ, =nɮ +h ɴ|ɪ ִɮV `{hS {ɮ{ɮMi E{x +h +SɮʴSɮ bx ʦɨxx E VMɱ Mhɮ El.

                Vx ƺlx iɴɮhS {֮{֮ ={ɪM Ex P>x bCx i Eɳiұ ƺlxES Un, ilɱ En] iɴɮh, nɴ, VEҪ =fɱ S ` ɮi Sj = E +ɽ.

59) ɺɮ          

                V |ʨEx BEEɴɮ x&E | E, iS i]i] Ev i xɽ. Eo]x iS{E BJtɱ i +ɱ iɮ iS ] >x {xɨԱx i +niɮ E{xS +ʴɹEɮ Ehɮ 'ɺɮ' Enɮ.

                EnɮS ֮i +iɶɪ ɽɮS +ɽ +h ] {h, +ni +h xɱ S]E ɴhɮ +ɽ. bCS {ڴS Ehiɽ En-i + +iɨxֹ +h +vni iɴɮh ix xɨh E xɴi io]x Enɮ MɳS `ɴ.                             

60) x vn iZ ....  

                hɺx Mɴ E BE xɴ VҴxiɱ Mf ɨɺ +ɽ. iɺ` +xEn Miɱ Vi E, i&S xS Ix hɺx ʤxvE +h E Mɴ. + MhxS i J <DZ. + MhS |ɪix BE iɰh ֱx E +h iS V {ʮhi Zɱ iS Sjh hV 'x vn iZ ....'  Enɮ.

                +|iɨ xɴnxSi֪ EnɮS ʶɹ] +h +x֮v +h ֱix S xS +nx Sji Ehi +h EnɮS +P +Jb ɽi `hi bCx ` Eɱ nJʴɱ +ɽ.

61) iɮM                                                                                   TOP 

                Eɳ VҴxiұ ɽxɨ` n&J hɺ`S E Eɪ VS Vx +ɽ + BE iɰh jS VҴxi n&JS V n +ɱ +h iS JS ix ɳ Piɱ i ʴɡ VҴxS Eh +ɽ.

                SES xS {Eb Enɮ Pi i xɴnxEɱɨֳ, +h lɳS HS hx, ֦ʹi, xʮIhSi֪ +Eɮx EnɮS fʴɱ +ɽ. '| xɴ +ɪֹiұ S M] Jɮ, {ɮi iɴSx n- Eɽ S M] xɽiS ?' Enɮi +ɱ ʴSɮ bCS En-i iɮ ɴǺ xɴ + +ɽ.

62) Mi Vx, ڮ xɴ          

                BE iɰh jS VҴxi MɪMx Pb䱪 P]xS ֺMi Eh +ɽ. xɴ Jn&JS ɰ{ Mix bE hii .... " J n&Jx ɮ䱪 VҴxS MiS |ɮ E` Zɱ i Ehɺ ʽi xɽ, +i E hɮ +ɽ i Ehɱ ʽi xɽ. Vx Mi +Jb Sɱ +ɽ. {ɮi Vxɱ hɮ |iE VҴ +{ɱ hx BE ڮ P>x i ! i xɴ ڮx i Vx Mi ɨvn i. "

63) MMx =Mɴɱ ɪiɮ     

                SxS Eɱ +h |ɺnE ɹ h EnɮS {x{xɴɮ +ɽi.                    

64) {ְVx ! iZ Eh     

                Enɮ {ְVxS BE +xt+i ɨɺ =Mbx nJʴi. {ְɱ ʨɳɱ { +h iɨֳ iS VҴxi xɨh hɮ ɮ S Sjh ` vEix bCx Enɮi E +ɽ.

65) Ei Vɴɳ, Ei n         

                EɪǴɺliұ xS κliiɮ Sji Ehɮ Enɮ BE xɴS ɴʴɷS nx Pbʴi.

66) SpɴɮS VM                                                                                                 TOP

67) ɽ xi V{

                nx En-i |ʨES xiɱ +nx bCx +{ɱ xS ɳ ɹi hx E +ɽi.

68) Z E, Z |h !        

                +< +h ֱM S +iʮE |ɴɮ +vɮ Enɮ +ɽ. ɱ{hS i {ɴɱ䱪 {jS Ex ʴɴ Zɱ i {jx {x +{ɱ {]S Vx Pɴ hx Ehi {{E E {ɽi S Eh +ɽ.

69) +ɽ BE jEh         

                BE {ְ +h nx κjɪ E nx {ְ +h BE j EnɮұJxiɱ BE +Iɪ jEh +ɽ, {h bCx SEɱ Eɴh ni BE xɴ jEh b +ɽ i {i{jiұ Pɹ nJɴx ! ʴɹɪS xɴxɨֳ Enɮ ` SkɴvE ` +ɽ.

70) ʽ V Mɱ !         

                +{ɱ |ɺ{ɺx {ɴx `> {ɽi +ɱ +{ɱ VxS iɱ Eɴɮ ʨɱn BE MɲS ]x V> {ɽi. {h i M iɱ n ɴ + {ʮκli xɨh >x ɮ EhS E{ɪǴɺɪ i. P]xEb ` Eɱx bCx ElxES |ɴɽ ɳi x +ɽ. +h |ʨES xS +nx + Eɽ ɤnvn E +ɽi E iS v֪ ֳiS SJɪɱ .

71) MxM` {bii Mi     

                BE jS VҴxiұ ƺʮE ɶS +h +{ɪɶS, JS +h n&JS El +ɽ. j-{ְS MxM` MiS {b䱪 +ii Mhɮ, xɴnxSi֪x x] v v |El +ɽ. 

72) VҮɴ                                                                                 TOP

                hɺS +i&Ehiɱ +h uɦɴxS ib xi Enɮi {ɽɴɪɺ ʨɳi.

73) VMɮ           

                SjEɮ xnɱ +h iS Ex Sɰi Siұ PɹS El +ɽ. xɴ VҴxiұ J n&JS |ɦɴ Sjh Ex x +ɺl Ehɮ Enɮ +ɽ.

74) {ɱ                                                                                                          

                +{ɱ +JS Enɮi bCx ɤnvn E +ɽ ix ʨjS Jn&JS Eh. ix ʦz ƺEii f䱪 VҴS xɮMɺ |S El bCx ɨɮx Miɱ +ɽ. S +ɪֹiұ +xE SklɮɮE +h ɽE P]xx ɮ Enɮ +ɽ.