ƴn

                {jS ɦɴɴʶɹ`ɴɮ |Eɶ ]Ehɮ U] U] |ɺM Pɱx Pɱx iix J {S|ɺMEb EnɮS +P xhɺ` ƴnS iɮ |iE Si֮ EnɮEɮ {ɮi.

                i& x..bCx ' +h Z En-' Oli ƴnS ɽi + Miɱ +ɽ.

                "Enɮi ƴn Eɺ` +ii?' |ɸxS {ʽ =kɮ + E SES I iViɴx `hS ɽiS Eɨ ƴn Ei +ii ....... vx vx JEx {btS +b Vɴ +h VS J-n&JS Eh +{ɱɱ Miɱ Vi +ɽ i hɺ Ii +{ɱ{f ɴi +h iS h +{ɱɱ BEɪɱ ʨɳɴi + SES <SU +i. + h E vx vx JES xɴnx n Zɱ +h {jS ƴn ְ Zɱ E +{ɱ xVɮ{f 'x]E' ְ ZɱɺɮJ SEɱ ]i. Enɮұ Eɽ BE MɳS VVi i.

                Enɮi ƴn i i ɺ`. iS VEi fʴhɪɺ`. {ɮi ƴnS |ɪVx BfS +i + ɨV xE. EnɮS ElxEɱ Mi nhS +h {jS ɦɴnx EhS- nx Eɨƽ Enɮiɱ ƴnx vɴɪɺ i. hx EnɮS n +h iSiұ iE fhɮ BE |ɦɴ vx hx 'ƴn' Eb {ɽi. +h ƴnS iɮɱ Vɺii Vɺi vɮnɮ{h +hhS J]{] Ei."

                +i {ɽ bCS JhS ɨlS Eɽ xɨx :

                                '@iֺƽɮ'  

                  Enɮiұ xɪE +h xʪE Sn Siұ ƴn {ɽ. SnS +M Ef Sixɶұi i i nJʴhɮ iS MƦҮ ʴSɮ ƴnix SEx +fiұ.

                ------ hɱ 'Z{ɺx Eɽ {ɴɪS xɽ V ʴSɮx iS ɮ =kɮ tɪS.'

                iS xVɮiɱ ɺ ɴɳ, MƦҮ{h n Mɱ. j ix ibɴɮ +hɱ +h ] 'ʴSɮ.'

                'iZ ɽx{hiɱ M] ʴSɮ E i BEn ʴɹɪ E ni ? iZ PɮS EMi ɱ E xɪi, + <SU +ɱ|ɨh E Mi ? Z i&S Eiiɮ M] iֱ Mi ---- '

                ' Ev SE x Ei Mi iɱ Eɪ E ?'

                'i x ʴSɮi Mɴɺ Vɺ ɱ ]i iɺ iֱ E xɽ ]i ? i +{ɱ {ڴS +ɪֹ Z{ɺx {ɴi +ɽ. + E ? ... x, ?'

               

iɮnJұ i M{{ ʽ. xVɮ ʡx {ɱ{S䲪x ZE䱪 VʨxEb Px ix ʴSɮ 'i ɨS xɴ PiɱҺ E ? Z{Enɮ x E ɽ +ɽ !'

                ix ִɪx +` Piɱ +h ʴSɮ, 'iS Eɪ Ƥv ?'

                'Z {fS h BE. hV E iֱ. i ɨS xɴ x] P'

                'PiS +ɽ.'

                'E +ɽ ?'

                'ɮ n +ɽ.'

                '+ɴbx iֱ ?'

                'ɮ +ɴb.'

                'iS {ɳֳ J E` +ɽi, V Vʨxix i ɮ +ɱ i E +ɽ, iֱ ɽi +ɽ E? xɽ x? IS +Mɴɮ Sfi Sfi i Ei =S E` M +ɽ, i iֱ niɪ E? xɽ x? +h iɮ nJұ i iֱ +ɴbi hi. iS VҴxS Vf M iZ o]Һ {bi, iֱ Ei ifS iZ +xnɱ {֮ +ɽ. M S xɪx ʨjiS xix Vɴɳ +ɱ䱪 nx hɺx BEEEb E P xɪ? iEɱ ɽi ɪɱ + +Oɽ Eɱ +ɴ? ʴɹEɱS ʽ Ei ɴ + Mh iɮ Eɱ +ɴ? Eɳ iǨxEɱɴɮ ɨvx E xɺɴ? x? +i M{{ E Zɱɺ? ...'

                              '<ɮ'        

                 EnɮS xʪE ˤɤ +h ɺn Siұ ƴn {ɽ ! ɺnS ɦɴ, iS vɴnҴk nJʴi nJʴi bCS |iɦx |ɺMɱ E E ɳh nɪ i {ɽ :

                ix {f Jֱɺ E 'EhiS {f-S +vɦH xɽ. n ij ɴ, niɱ ɮ {ְ xɦǪ +h ɱɴx ɴi, ɮ hɺ {{ɦҰ +h nSɮ ɴi + Z <SU. V V {f-S ={nx Z <SU lb iɮ {֮ hɺɮJ + iɱ Sɽi. vS vn ɩVɶɽS Ih Ehɺ` Sɱɱ +ɽ, {ɮi ɮiiɱ ViE +vE E +V xi ʶɮiұ iiE ɮiS Eh <DZ ɴɮES hh ɱ {]i. +V nE n-S Ex Sɱɴɴ M, {h nE iɮ i <DZ. xi ɮi hS Z ɮ <SU i. '+ V' +ɱ {n Vɴhɺ` MV vɮix Z xi i, V ix nE Sɱʴhɺ` =iE i, i ix Eɪ Ei +ɽ !'.......

                .......i =`. nE {ɶɴix Efx bx nJɴx iS hx E Mɱ. i hɱ 'BE ʮ챴ɮ vn +ɽ +{ɱ Vɴɳ {ɽɪS E ?'

                ˤɤ ES {]{] 'ɪ ]i < !'

                'iɮS ?'

                ' ! +h hɺS vn !'

                i ɱ +h hɱ 'hɺS xE ]ɪɱ' ix nE `>x n. ɪʱx Ef, UiҶ ɴɱ, MV ʡɱ 'nɮ' S vҮMƦҮ Mb +ɱ{ Ef. M BEn MV Jɱ Ex ix ʴSɮ '+i ɪ xɽ x ]i ?'

                '+ i֨ ɮ +ɴbi ɱ' +{ɱ ibx Eɪ ɱiS ɤn M, + ʴSɮ xi +ɱɨֳ ix VҦ Sɴɱ, iS xVɮ SEʴhɺ` x ʡɱ.

                n-S Ih '< ss' + Ex ix =Vɴ {Vx x SS{ɱ +h Z]E. +{ɱ ibx ʴɴɺɮJ ʴSj +ɴV xPɱ Ii >x iɱS +ɱ. {ɮi iɱ JɮJɮS ] i E BJn Eb E Z֮ +{ɱ xɮ ɺɱ +ɽ...i iɺ ɺnɱ Mhɮ i, {h iiCi iɱ +fx +ɱ E ix +{ɱ iiɱ MVS ]E S iS xɮ ʡɱ i !

                                'xɨDZ'   

                Enɮiɱ ƴn {ɽ !

                ƴnix EnɮS xʪE ɮVx S j{ְ |Eb {ɽhS BE MɳS o]Ex SE{f +ɱ +ɽ :

                ʨɱnx ʴSɮ 'i֨ Eɺ` | Ei Zɴɮ ?'

                'Eɪ hɱi ?' iS +ɴV Eɽ SɨiEʮE ɺɱ.

                i hɱ 'i֨ Zɴɮ | Eɴ + Eɪ +ɽ ZVɴɳ ? +Mn {ʽ M] E xvx +ɽ. ɮ, ҨiS M] bx n>. {h Z `Eh nɮ + Ehi Mh ɪ Sɱɱ +ɽi E VS i֨SɺɮJ Ex{h jұ +Eh ]ɴ ?' iS i |ɶxɱ i ɱ + iɱ ] hx i hɱ ' xE. M. '

                i hɱ '| ɺi i +C BE MhS VhҴx + E i֨S E{x +ɽ ?'

                ', +liS +ɽ. ZS xɴ, MɲSS +ɽ. Ehҽ i֨ɱ M E | Vbi i Ehi iɮ Mhƴɮ.'

                '... {h V ɴǺ nMh +ɽ + hɺɴɮ +i&Eh{ɺx | Ehɮ j +i x ? ɱ MɪS +ɽ + E, Mhɴɮ | Vbi ɨx ɨVi ]i iiE Jɮ xɽ, |S ɴx ʴSɮix xɨh iS xɽ ֳ. +C Eɮhx +E hں +ɴb Mi, iSɴɮ | Vbi + Mi iS xɽ. +i&EhS +i&Ehɱ +J {]i h, {ڴVxS @hx֤v +ii h, Eɽ h, | =i{z i Jɮ, iS Mi ɴi i xɽ. <iES Eɪ, V +Eɮh +i iS Jɮ | !'

                                'ɮɮ'     

                Enɮiɱ Jɱұ =iɮ {ɽ ! En +h Eɴ Siɱ ƴn S]Enɮ +h ɡE ʴxnS Mv Vɱ i + iɮ ]iS +h ix Sɮ CiS = E ι]nS {ɸǦڨ ƴnɱ E =`ɴ ni i {ɽ ! iɰh j{ְ BEEEb +E] > Mɱ +ii i䴽 iS BEiiɱ ɤnx ViE +l +i iiES iɤviɽ +i, +S bCx Si E +ɽ !

                - i hɱ 'V> ʡɪɱ ?'

                ix ʴSɮ 'EhEb ?'

                i hɱ '<l Eɪ, iEb Vɴ, Pɮix ɽ {b +h {ɪ xiұ iEb V>.'

                ' ! =kɨ !'

                i +i V>x lb x ɽ +ɱ hɱ 'Sɱ.'

                iS iiɱ {ɶɴ Px Enx Sɮ 'ʡɪɱ VɪSɪ E ʦI Mɪɱ ?'

                i ɱ +h hɱ 'Z iiɱ {ɶɴҴɰx ʴSɮi ? {ɶɴi Eɪ +ɽ P iɮ.' ix `ɱ {ɴɳ Vn { Efx nJʴɱ. 'ɺɱɴɮ Eɽiɮ Jɪɱ xE E ?'

                '<iE JɪS +{h nPx ? ɮ iɮ BJn nɮ b J<x. Z Jh iֱ ɽiS +ɽ.'

                'i֨ ɮCE Ji xɽ, hx iɮ i֨S iɤi + ʽ +ɽ. P E ɺi Vɱ +ɽ. ɮJ Sɮi +i .'

                'iZ {x iZ Mɲi nɴS vɪɱ .'

                iɱ +ɱ, i hɱ, ' Mɲi nɴ ]E n<x hi ? {h i V> t. i֨ J{ Ji{i E xɽ ? iɤi vɮɪɱ i֨.'

                '+i i bC]ɺɮJ ɪɱ MɱҺ ?'

                '{ɶɴiɱ Mɳ { Jɱɺ EɪS +h M Pɮ ɪS ɮ E ! ɮɮ ɺɱS {b Piɱ +ɽi P. +h { E{ɪɱ SE.'

                ix ɽ Efx nJʴɱ SE Px i hɱ '{ ! Bf ` SE ? { Sɮhɮ +ɽ E EhS x E{hɮ +ɽ ?'

                + |Eɮ l]] ʴxn Ei i nP Sɱɱ i 

                i i BE +S E`ɶ i nP >x {Sɱ. BE ` ZbEb ] nJɴx Eɴ hɱ, ' ZbJɱ ɺ ?'

                EɽҶ =Sɴ]ɴɮS i VM ` i. SɽVS ʴɺih |n vEɳS +JS |EɶEhx =Vɳ i. ZbZb{S lɴɮ iƤں, {ɴɳɮ |EɶS ֱɨ Sf i. i Mɮ +ɱ i. VEb iEb iɤv i. ZbJɱ ɺɱɴɮ Ei iɮ En +h Eɴ i x&ɤn nǶ BE{ >x M{{ ɺɱ ... Eɱ ʴSɮ Sɱɱɪ + ʴSɮɴɺ iɱ ], +h iɱɽ ]. {ɮi EhS ɱ xɽ....  

                                'VJɨ'   

                  Enɮi iɮ bCx + E ƴnS {Jɮh VMVM E +ɽ.

                Mv +h ֮pvұ ƴn +h iɴɮhx̨i {ɽ :

                ES J ֯ >x lb +v Zɱ i. b Vi i. vɱ ˮMhi ɽ n Pb ʡi i. ˮM ɺiɮS iiɱ Ƥ SɤES Eb Eb +ɴV vxS BE i i. iƤ |IEx +Mn MSS ɰx M i. nS ZMZM] VEb iEb ɮ i... i ɮ Px MvS +i&Eh Ev xɴ + ʴɱIh |ɺzix ɰx +ɱ. iɱ ] J{ ɴ J{ ʴxn Eɴ. C iɮ =bnJұ ɮɴ. iS xiɱ ʴSɮ iS xVɮi H Zɱ E Eɪ Ehɺ `>E? ֮p iSEb Px ɱ, iɱ Ʀɳx xhɺ` ix iS i vɮ.

                      Pb +{ɱ Eɨ +]{x xPx M. Vֲ ʽhҺɮJ nh-, =S Mi JɨɱS Sbb +h ES䲪 Piɱ䱪, iƤں Zֱ{S nx iɯh ˮMhi >x nJɱ Zɱ...

                Mvx ֮pS Exi ʴSɮ 'JɮS, Ei i i֨ ?'

                ', JɮS i. {h i nx ֱ xɴi. !'

                ' xɺiұ, n- +iұ !'

                '+V Vɦɮ iҳ ʦV tɪS xɽ + `ʴɱɪ ]i ?'

                +V ɮ +xni +ɽ Jɮ. i֨ɱ Jɮ ]ɪS xɽ, {h + +Mn {ʽ Miɱ ESɴɮ ɺx +ɪֹi {ʽnS E {ɽi +ɽ .'

                ' vn +V ɮ +xni +ɽ.'

                'i֨ iɮ E Vɮ {ʽ + -'

                '{h + {fS JSi ɺx EvS {ʽ xɴi. +hJ -' i BEn VҦ Sɴx M{{ Zɱ.

                {h i Eɪ hɮ i iS iE Mvɱ ɽV Ei +ɱ +h iɨֳS iҽ M{{ Zɱ.

                ... {ڴ V䴽 iSʴɹɪ iS xi MS +h +|iS +f i i䴽 iɱ +{ɱʴɹɪ Eɪ ]i + |ɶx iS xi EvnJұ +ɱ xɴi. {ɮi +iɶ i iSEb >x, ]x, ɺx M E |iE |ɶxS =kɮ ix vɱ i....'{h + {fS JSi ɺx EvS {ʽ xɴi, +hJ -' BfS x i BEn iɤv Zɱ. {ɮi V ɤn ix +`{ɶ +ɱ {ɮiʴɱ i i iɱ ɨVɱ, +h iɱ +ɱ =kɮ iɱ {b.....

                                'E ! E !'      

                (EnɮS xʪE + +h iS {i ɨɺn Siұ ƴn)

                ix +ұ Vɴɳ +f, Eɳ +h ], "+i xVi x i ? ɮ nɱҺ."

                ix ʴSɮ, "> E M< ?"

                ix iS E Piɱ +h Miɱ, "ɮ =kɨ. +Mn n. - Ex +ɴb."

                "ES ɽ n. i֨ɱ +ɴb E ?"

                "+M, Eɪ ʴSɮi ? iZ Mh BEix iɮ ɱ + Zɱ i E iֱ E` ` +h E` xE. ]i i, Mi BE V<DZ + iZ +<DZ E ɮɴ +h hɴ, P]Eɦɮɺ` iɮ +h +{ɱ ES Mh BE." iɱ BEn b ] +h ix +ұ UiҶ Piɱ +h i hɱ, "xV +i. iֱ BE M] Mi."

                        "M] ?" EhS ?"

                        "iZ +<S.

                "BE, n ɹ >x M i M]ұ. BE nɶ Eɳ ɨ ʤɴɱE Z Ji +ɱ +h hɱ, iֱ nJʴhɺ` BE ֱM +hɱ +ɽ. iɱ {ɽɱ Sɱ. iS MM M. ֨ɮ {vɮ ɹS BE ֱM ɱ nɱ. ɮҮx EɽҶ E, {ɮi E S-S. ix +Zɮi iɮ{ xVɮx ZEb Piɱ. Vh Eɽ ix ], i֨S hɺ` +ɱ +ɽ. iS i E]I Z ni J ʶɮ +h Eɪ + i +, Z x hɱ, {ɮɮx Zɺ` V M޽I Pbʴɱ i S .."

                (+i P bCS En-iɱ JֺJֶi ƴnS xɨx.)

                                 'ni'                     

                BE xɮ {ɺi Ex ix bɴ ii vɮ =Vɴ iiұ -x iS Eɲ ESS E =bʴhɺ |ɮ E. iEb {ɽi xɨDZ hɱ, "+ɨS {ɮIE +i +ɨS +S Ekɱ Ehɮ, xɽ ?"

                ", +x xɮiɱ {h|ɨh v֮ ʱʽh BJt {{ɮv ix {b iɮ iS +ɺn Ph<iE ʺE{h ix nJʴɱ iɮ xɶҤS hɪS !"

                                      'VnMɮ'    

                1) 'MɨɺɽS ɺiEɴɮұ ɺjS Exɮi Sn SɨE ɮhɺ` ɶ ]Ei i. iZ +bhx nSEx Z i ɮE iɴ ExɮBV MɨɺɽS EiS M {b +i hV iS S-ɴɮ vCS U] xɺi E +ɱ ? +x - '

                '{h + +vɮS jS ɺjɱ i Pɱh S ֳ vbS xɽ E ?'

                2) 'Ehiɽ HS `Eh V Mh xɺii i ES `Eh lb +ƶx Vɮ nɱ iɮ iS iɱ EiE ]i +h iS xɪx ڮ {֯ɴɮ κjɪS | Vbi, +x -'

                'MfS Mɴɪɴɮ Vbɪɱ {ʽV, Eɮh MfS `Eh ֺɮS {h +ɴ +i.'

                                'ɮ'     

                (Eʱnɺ +ʨ v֨ɱi ƨvұ ƴn.)

                Eʱnɺ hɱ '<Eb P iɮ Vɮ.'

                x ɳx ix hE-x ʴSɮ "Eɪ P ?"

                " +Mn ɨ P "

                " Piɱ "

                " Eɪ ni +ɽ "

                " =S =S Zb. iS {ɱɴ. "

                " iS {ɱEb "

                " ڪS ZɳZɳi |Eɶ. "

                " iS {ɱEb "

                " SU xɲ MS J{ ` +Eɶ. "

                " iS {ɱEb "

                  ix BEn iS xVɮi xVɮ Miʴɱ +h ], "+EɶS {ɱEb Eɪ nhɮ ? "

                " ɱ niɪ !"

                " Eɪ niɪ ? "

                - +EɶEb Jɱ xVɮ iɶS `x i M Mɱ, " +{h Vɱ +Eɶ + xɴ ni i ɺi Jɮ {ɽi +κiii +ɽ Eɪ ? xɽ. H {E +ɽ, +h Mɮ|ɨhS +lM +ɱ䱪 {Ei Vɶ +{ɱ {l +ɽ, +{h +ɽi, iS|ɨh +xi ʴɷ +ɽi, E]E] VҴ +ɽi. +h Z xi hɮ BE ʴSj E{x + E {lҴɮ Vɺ +ɽ i|ɨh {Ei ZɺɮJ - Vh ZS |iEi + nɮ BE Eʱnɺ E`iɮ +ɽ. V V Ei iS iS i Ei. =` E i =`i. xVɱ E i xVi. E xɴ, i xVɱ E xVi. i =` E =`i. Z +ɪֹi V V Pbi i iS +ɪֹS xɨxɤɮE, iS +ɪֹi i i Pbi hxS i Z |iEi xɺx iS |iEi +ɽ... +h Z E{x ɱ <iE {]i E, M xɶ `ʴi, {lҴɮS ɮS hɺ + |EɮS |iEi +ɽi. ɴɱ +ɽi."

                v֨ɱix BEn |ɶx E, " nJұ ɴɱS +ɽ ?"

                "+li ! +Eɶ{ɱEbS i +xi ʴɷi Vɺ Jɮ Eʱnɺ +ɽ, iɶS Jɮ v֨ɱi +ɽ. i V V Ei iS iS i Ei . i nP Ihɱ BEEɶVɮ {b +ɽi hxS <l {lҴɮ i +h + {b +ɽi-"   

                "nS ʴɷiɱ i Jɮ Eʱnɺ i J- v֨ɱiұ S M] Ih Mi + Eɪ ?"

                "+li ! i Mi +ɱ {ʽV hx iɮ iZɶ + i +ɽ."

                i M{{ Zɱ. iҽ BEn iɤv Zɱ.... M +vǴ] i& ɱ|ɨh i hɱ, "-iZ E{x BEx ɱ i ]i. J- H xɮɲ +ɽi +h +{h H iS ɴɱ +ɽi, Vɮ Jɮ xɱ iɮ iֱ +h ɱ ij <SUɶH =hɮS xɽ. i H V V Eiұ, ifS +{ɱ ix Pb ..."

                ". iɺS +ɱ {ʽV +E E +h +E Ehɮ xɽ + `ʴhS ij H Zi xɽ, iZi xɽ. EhiS xɽ. i J- HS VҴiS ɮ ii ʡiɽi. +{ɱ +ɪֹ hV H i -S ɴɱ +ɽi...."

                lb x ix ʴSɮ, "i V Eh Jɮ Eʱnɺ +ɽ i bC֨] iɪɮ EhS =tM Ei Eɪ ?"                        

                "iɮ ! i Ei hx iɮ Ei !"

                "+h i Jɮ v֨ɱi ? i ɳi ɺiɮhS +ɽ Eɪ ?"

                "iɮ ! i +ɽ hx i +ɽ !"

                "i J- v֨ɱiS JҴɮvn ʤxi{ɺɱ䱪 S +h {{ɮS M`` {b +ɽi Eɪ ? +h ZbS Uɪi {b i v֨ɱi BEEb i J- EʱnɺS ii i Miɴx iSS ʴSɮ Ei +ɽ E ?"

                " +h iS xiɱ i ʴSɮ +Jx i J- Eʱnɺɱ ɮ <] ]i +ɽ. +h i xɶ hi +ɽ -"   

                "Eɪ hi +ɽ ?"

                "hi +ɽ E + n ɽx MɪS xɽ. Vɴɳ ɮE {ʽV. =Vɴ iS ʨ` Pɱx iɱ Ei Piɱ {ʽV. iS +`ƴɮ +` -"

                "U ! U ! + i J- Eʱnɺɱ ֳS ]i Eɨ xɪ !" +h ] iɮ i J- v֨ɱix iɱ iɺ E ni Eɨ xɪ !"  ix +{ɱ iiɱ iS bɴ i S]Ex Z]Ex n E +h i P<x =`xS ɺɱ.

                ix bɴ iS `i iS {n vɯx `ɱɨֳ iS {n {hi& Jɱ f. iS ɤv =M {nɴSx =Pb {b.

                n{ɮS ZɳZɳi |Eɶi iS ʴɴɺj nS nxx EʱnɺS +Mɦɮ ɽɮ =`...