x. . bE S ElɺOɽ

       (1) |. bE S M], M 1      (15) >x +h ɴɱ

        (2) |. bE S M], M 2        (16) =x ʨ`<

        (3) +h <iɮ M]                 (17) ʨ`

        (4) xɨxnɮ M]                         (18) +kɮ Mֱɤ

        (5) =ɺ El                           (19) ɽɮ

        (6) iɱ +h <iɮ M]                (20) EhS Vɮ

        (7) Sp +h <iɮ M]                   (21) ʽ i MMVɳ

        (8) bE I +h <iɮ M]          (22) ɴb

        (9) Z n +h <iɮ M]              (23) MxɴS !      

        (10) VɴS iɮ                           (24) | {ɽɴ Ex

        (11) |i{ֹ{                               (25) ɴxE

        (12) +Mɺxx                            (26) Pɺ ɮɴɪɱ !

        (13) EEl                            (27) +{ɱS ni, +{ɱS +`

        (14) i                                 (28) Vڤn.

 

x.. bE S x]{n

        (1) Miɮ                                  (6) VbɴS n (x]E)

        (2) VҴx                                 (7) +Mɱɴ (x]E)

        (3) iiɪ x]EEɮ                       (8) Iɨ` +{ɮv

        (4) Eɳ M                                (9) <Ǻ` ִ (vxɨpi x]E)

        (5) VxE

Pxɤv

        (1) MVM]                               (4) {bUɪ

        (2) xɴ MVM]                          (5) xɤv-Mv

        (3) vکɴɱɪ

xɤv - |ɤv

        (1) |iɦ-vx                                     (11) ʨj

        (2) Rɪʴɽɮ                                      (12) lx

        (3) ʽi +h ƺɮ                             (13) JbES x]Ei

        (4) Z ʽiɺiұ i, M 1            (14) EE, nɱ, MbE

        (5) Z ʽiɺiұ i, M 2             (15) ]ES Pɴ

        (6) {֮Mɨ ʽi                                 (16) Enh

        (7) PElɱJx : j +h ij                   (17) +S M]

        (8) |iɦ - ʴɱɺ                                 (18) Eɱ{j

        (9) B +Iɮ ʺE                                (19) {M]

        (10) |. bE S MVɱ ɹh                 (20)

        (21) ZEɮ                                         (32) xɺzi

        (22) i +h Sɮ                             (33) JS ƺɮ

        (23) Vɮ                                          (34) iixɪɨx

        (24) ɽ                                          (35) xɺɨn

        (25) xS +Eɶɴh                          (36) iEɺj +h ɺj{vni

        (26) Sɱ i                                   (37) {h iEɺj

        (27) Ei֮S ]                           (38) +VS iɰh j{ְ iV{fұ |ɶx

        (28) + H ! + Jx !                    (39) +vxE Mi          

        (29) xn֤vS +`h                         (40) ]ES E

        (30) + ZV ! + ZVɮ !                     (41) ʽi MMS E`

        (31) xɺ{Sɮ-ɺj {vni

Sʮj

        (1) nnɦ< xV                         (5) ɽi Mv

        (2) ]x Eκx                         (6) ɤڮɴ {]

        (3) b                                 (7) EE : H +h E

        (4) Ex ]E

        (1) Z֨

English

            (1) Sex Problem in India             (9) Birth Pangs of New Kashmir

            (2) Psychology                            (10) Sun-beams & Shadows (Stories)

            (3) Social Psychology                (11) India Vs Commonwealth Tests

            (4) Elements of Ethics               (12) India Vs M.C.C. Tests

            (5) History of Philosophy            (13) Whirlwind (Novel)

            (6) Manual of Logic                    (14) Where Angels Sell Eggs (Short Stories)

            (7) Birth Control                           (15) Freedom Comes to Kashmir (Novel)

            (8) Leaves in the August Wind (Novel)

                

  +iSʮj.                        'Z VҴx BE Enɮ'

bCS +xִni ʽi

˽n :

        (1) ni                                           (3) +h +ɺ     

        (2) ɺ xƤɮ ɮ                                   (4) ʶEɮ

        (5) <ɮ                                          (8) i֡x

        (6) xx                                          (9) |iɦ-vx

        (7) +x

        EEk lұ 'ɮiҪ Yx{`' ƺlx Enɮ, El, Pxɤv, x]E, |ɴɺɴhx, |ɤv + bCS ʴʴv ʽiiұ =iɮ xɴbx iS '|ixvҮSxB' xɴS ˽n Ol |ʺvn E +ɽ.

                b. ֮Sp M{i x '+n Ex' xɴS ˽n Ol {ni E +ɽ. ii bCS 'EҮ Ex' ElS +iɦǴ Ehi +ɱ +ɽ.

MVɮl :

        (1) VnMɮ                                         (4) Eζɮ Mֱɤ

       (2) ni                                           (5) +Vʱ

        (3) xɮVx

iʨɳ :

        (1) EE

        (2) +ɶ

        (3) <pvxֹ

Exb :

        (1) Eiɱ.

<OV :

        (1) Eiɱ

            (Leaves in the August Wind)

        (2) ZZɴi (Whirlwind)

       <ɺ]]b E + <b, ɮi Vi, <b, <in <OV {iʽEi, 'Eɴx', 'ʴE' <in ʺEi 'jɴh' jʺEi bCS ֨ɮ 50 ElS

ix &S E +xִn |ʺvn Zɱ +ɽi.

        'Where Angels Sell Eggs' xɴS bCS <OV ElS Oɽ 'VɪE {Τ˶M >' ֤< ƺlx |ʺvn E +ɽ.

<iɮ ֮{ɪ ɹ :

        V Eɮ ʴJi +]ʱɪx JEx <OV +xִnɴɰx Vɨx, S, <]ʱɪx, κɺ <in ɹi bCS +xE ElS +xִn Ex i i ɹiұ =SS nVS xɪiEʱEi i |ʺvn E +ɽi.

        'Faber and Faber' <Mb vұ |ʺvn |Eɶxɺƺlx "Best Cricket Stories" xɴS ElɺOɽ |Eʶi E +ɽ. ii bCS 'ɮ ! ɮ !' ElS 'Thy Name is Burden' xɴS +xִn ɨʴɹ] E +ɽ.

        +Ĩº]b xɴ̺]iұ ɮ`S |v{E Dr. K. de Vreese x ɮiiұ =iE] ElS

Oɽ {ni E +x ii bCS '{ɴi' ElS ɨɴ Ehi +ɱ +ɽ.