bCS ʽiʴɹɪE ʨE

                    ʱi ʽiS xɨi +h ʱi ʽiɶɺjS ҨƺE nx ʨE Eɱx {ɮ {bh-, iS ]ɴɮ VhBf V H ɮ` ʽii +ɽi ii x. . bE S Mhx |ɨJx Eɴ M. Eɽx +VS E|ɪ +h +OMh EnɮEɮS +h ʱi JES Mhx EhS |ɺM bCS xɴxS {ʽ ] Vɺ Vɴ Mi, iS|ɨh ʱi ʽiS x̨iɤɮɮS iS MS |G, iS Mұ |h, iS |ɪVx +h iS |iY ʴɹɪ ʴɺiɮx ʱɽhɮ bE BE JE +ɱɨֳ ʽiɶɺjY hxɽ {ʽ ] iSS xɴx Vɴ M. ʱi ʽiS xɨi +h ʱi ʽiɶɺjS Bf ` |ɨhɴɮ SEi Ehɮ ҨƺE n ʨE Ehɮ nɮ ʱi JE +VS EɳiS xɴ iɮ ɮ` ʽiS <iɽɺiS Zɱ xɺɱɨֳ iS lx +Iɮ& +uiҪS +ɽ +S xɴ M.

                    bCx +{ɱ ʽiʴɹɪE ʨE Mhɮ {ʽ ɤn ʱʽ i '|iɦ-vx' S {x, 1932 ɱ. ʱi JxS xɺɶɺj =Mbx Mhɮ, ʱi Eƴɮұ +ɮ{S lSi Jbh Ehɮ +h ʱi JES ʨE {ɹ] +h JhJhi ɤni Mhɮ SS |lɨ ={ɱɤv Zɱ i '|iɦ-vx'S {x.

                    |iɦ-vx S |ɮS ʱi ES =qҹ] Mix bCx ] +ɽ:

                    "V V ɺiڱ E ʴɹɪɱ |iɦS {ɶ i, i i ʴɹɪɱ 'ni' S =lɳ ʨɳi i ɺiS E ʴɹɪS +ɱEx Ehɮɱ iS |iɪ >x BE +xɴSxҪ +xn i. +xɴSxҪ +xn xɨh Eh S ɴ ES =q] Eɪ..................."

                    ixiɮS iS |nP ʽiE EɮEni ʱi ES =q]Ƥq +h ʱi JES EɪǤq bE ɮJ ʱʽi ʽ. +{ɱ ʨES bh xɮxɮɲ |Eɮx +h +Mx ix E +ɽ. +{ɱ ʨE {ɹ] ɴ ɺ` xɴ xɴ ɤn|ɪM ix {ɮ +ɽi.

                    1962 ɱ ix 'B +Iɮ ʺE !' Oli ] +ɽ.

                    ".... SES +x֦ɴ ɨvn +h {z Eh S Eɴ x]ES Eɪ +ɽ ... hV VɪM SES +x֦iS ʴɺiii, ɨvni, {zi f iS Jɮ ʱi ʽi ..."

                    " The true purpose of literature is neither enligtenment nor mere entertainment, but the enrichment of reader's experience"

                    +xnn ʨE{ɺx SES +x֦iS ɨvni Pbx +hh{ɪiS ʨE{ɪi bCS xʺE |ɴɺ Pb +ɽ. iS nP ʽiE |ɴɺi iS ʨEi V lb, I E i M iS |iˤɤ Vɺ iS ʱi EiӨv Pb +ɽ. iɺS i nJʴhɮ +xE Ol, ɹh, ֱJi ={ɱɤv +ɽi. iS +ɺ E E iS ʽiʴɹɪE ʨE iix +{+{S =Mbi Vi.