ɹɶ

"........ EhSҽ ɹɶ =Sɱɱ xɽ. ɮ` ɹ {bix Vb Zɱ +ɽ + ɱ ]i i. i Vb{hix i H Zɱ {ʽV + Z <SU i. ɹ - xnx Enɮi V ɹ {ɮɪS iɱ - EɱS |ɴʽi +h xnv֪ +ɱ {ʽV + Z ɽiEI i. ɹ Vhi{hx +h |ɪixɶұix Eɴɱ, V{ɺɱ +h {ɮ ... EnɮS +Ehi Vx Vx ɮ {bi iɱ Һ` ij + Y +{h ni. Z ɹɶ n ` S Eɮh ɹS {ɮ{ɮS |ɺvx E. iS Jֱɴ] fɱ......"

                                                 [x..bE, B +Iɮ ʺE !]

        bCS ɴS Jxi n, ֱɪɨ, |ɺnE ɹS JɱJi x SɨEix ni, {h bCS ɹ i䴽 xɴ xɴ {ɽ vɮh E Ei. Eɱx֯{ +h |ɺMx֯{ nhɮ ɹ bCS En-S BE ɱɺlx +ɽ !

        J- Viɴi JES Jxɶ ɪƦ +i, i +xEhiE + xɺi. JE |M] i i iS ix. bCS i S Mv iɶ nS nEiɽ +ɽ,ɽVi +ɽ, Eɱi +ɽ. iS Mɦi Eɴ +ɽ, {nxɺi x] +ɽ, ɪi Mi +ɽ. bCx +{ɱ ɹEɱx ɹS EɨڱS lx ʨɳx n +h JxS `i-Exɹ`i `ʴhS Mhʴɶi ɹ BE ɽiS +M +ɽ +h i ={IhҪ xɽ |ɨh nJɴx n. iS ɹiұ ɽVi, |ɺn, ʱi, v֪ +h xJɮ{h iS En-i ɴj o]Һ {bi +h +ʴɺɮhҪ + +ɱnS |iɪ SEɱ Pbi.

 

Enɮ '{iM'

(1)

        {h BE nɶ '|ɴɺ' ʺES xɴ +E Sɳi +ix BE Eʴi Sx i SɨE. "xi!" + Eʴiɮ lɳ i. Jɱ "ʴxn" + ɽ i. Eʴiiɱ ɨO hx iS i. EʴiS +JS +i ] i

                                        "xjn{E Miʴɱɺ Ex Pɨɱi

                                        +o h- nʨx|ɨh i V> xE !

                                        vʮjҴɮ ! +h ZVɴɳ κlɮ !

                                        ɱ iZ MhS {V v n !

                                        {V` iZ Sɮhɺ{ɶ EiS

                                        ɺ <x EnSi  ! {h iS Z

                                        {V ɨV ! , nʨx ! !"

(2)

                i +ɴV ` Ex MhMh Mɱ. i Eʴi +{h {ڴ Ev BE xɽ, ix i +iS iɪɮ E +ɴ, vxi iS xұ BEO Skx BE Mɱ.

                                        "Z EɴE{xS E Pɱx

                                        xʴɱ ɤnS ɽM SjʴSj

                                        +EɮS M ʺES +ɱnɺ`

                                        iɪɮ E +ɽi !

                                        i M E i =S =bɱ iɮ

                                        +vE niұ -

                                        + i֨ɱ ]i + !  

{h i֨S E{x SES +ɽ.

                                        |iS E`ұ i ɮ vɱ +ɽi,

                                        +h Z ɴhɴi JS

                                        Eɮ ix i E` vɮ +ɽ,

                                        i{ɪiS i MS Jɮ +ɽ !

        ]S Sɮh hx i M{{ ʽ.

        iS i nx ix UiҴɮ nɤx vɯx iҽ iɤv ʽ. i Ih iS xS ɮ +ɺli xɽҶ Zɱ. E Eɽ hi, BE +ɨx ES i +vɹ`j ni i.

(3)

        Mi nMnEx tiɱ Ex <ɮ n, iiִtɴɮ MV ʡ Mɱ. Cʮ+x], ɺɮ ix Vֳ ɮ P֨ Mɱ, {+xɮ MƦҮ +Pi Zɱ, bMMx Eɮ E. iɤɱS ֮ S] V Mɱ. ES bnɮ ɪS +h ɮP ɮS Ui {ɺɮ M. BE Vɱ|ɴɽx xnxn ɤn Ex n- VɱtS " Zi ʨɺɳ - " hx +VǴ Eɴ, i|ɨh tix ɽhɮ i |ɺz xnɽ Vh xұS +ɮvx E Mɱ. iZ Mb E` Jֱ E +h iix xPhɮ v֮ ɮɱ Zɶ BE{ > n. +E]S BEi xұ Ihɦɮ iɤv ʽ. ]Eiֱ {hS bi =b Ph{ڴ E`ɴɮS Vɱnix S ɺj +Mɴɰx n Eɴ, Z{ ]Ehɺ` i {ɺɯx {f Eɴ, iui Miɱ |ɮ Ehɺ` iS E` h E Mɱ. MiS ɮ Sɮh ɡ<x ʤxSE ] Vɴi hx iS n iS xx E.

                                        "Z |hɴɱɦS n ɱ +ɱ +ɽ !    

                                        n +ɱ +ɽ !

                                        +i +v i ɮ !      

                                        nɽ ni Sp|Eɶ ɮ +ɽ !

                                        iEV Z ] {ɽi +ɽ !

                                        ]ɮ E] xɽi !

                                        Mv MֱɤS b {b +ɽ !

                                        n +ɱ +ɽ !

                                        Z ɱɦS - "

                                        xұ {ɱ{nS Sɮh h Mɱ.

Enɮ 'E E'

        {j Sx Zɱɴɮ +ұ iҵ <SU Zɱ E =`ɴ +h |ɪnxEb vɴ Pɴ. xnx

iɱ x Eɴ +h Mɴ.....

        {ɮi ix +{ɱ <SU +ɴɮ.

        ix {jS EMn {x =Sɱx Piɱ +h i i S Mɱ.....

        'E ! E !' + ɤn iɱ BE +ɱ.

        ix JbEix ɽ {ʽ..... +{ɱɱ Eɳ ɺ Zɱ iS Ii +ɱ... i i&S ɱ +h {x S Mɱ

        {x ɤn =`, 'E ! E !' ix SɨEx {ʽ.

        iɱ {x BE +ɱ 'E ! E !'

        +Ƥұ i M +ix ix BE i iɺS ɤn i.

        +i iɮ ɺiEɱ xɴi. iS nɺ i. JbEix nh- Iƴɮ EE ɺɱ +hS ESiɽ Ʀɴ xɴi.... +h iɮnJұ iɱ +Mn {ɹ] BE i i. 'E ! E !'        

 +ұ ` SɨiEɮ ].

hɺS +i&EhiS +ɶ xɴS EE +ɽ. E]S Eiҽ {ɴɺɳ >x M, xɮɶS Eiҽ ʽɳ =], iɮ hɺS +i&Ehiɱ ɺi@i {x&{x iS. 'E ! E !' S ɺiE ɤn =`i ɽiS.... {ɮi M] +ұ Ei xɴi.... E ! E ! + ɤn i BEi i, +h xɶ hi i, Eɪ SɨiEɮ !

        i +{ɱ JҤɽ vɴɱ i 'xɨ xɨ' + E ɮiS..... xɨ ɽ +ɱ, i䴽 iɱ +fi nhJxi x>x ix Miɱ "n ɴ, Mɳ n ɴ. nhJx =Vɳx xP n. ɱ >S Eb BEɪS +ɽ. 'ڮ n,' Ef i Eb +h ɴ."

                i b+VɮS ` ]ɴɮ ɺɱ...

                'ڮ n' S ɮ =` Mɱ.

                + BE Mɱ, b ʨ]x, ixɪ >x....

                'ʶɮEɱ ɨɮ +{i'

                @ɦ, vɨ + ɮS Ui {ɺɮ....

        'ɨɮ' ɤniɱ +iIɮ '' {Sɨɱ ʦb... '+{i'

        S +iIɮɴɰx ɮS i +Pɳ.

                +h xiɮ - Vxʽi {Vx Ү' +IɮS

        iɮ{iEiɱ bVɴɮ =SSɮ Zɱ i BEn nx +ɴVi !

        EbS ! +h +S !

                MiS xiɮ ɤv M +{ɱ {S

        +ɴVi +ɴV ʨɺɳx b, Jɪ, ix + ɴ

        +Eɮƺɽ +x ] !

                Eb {ɱ +ҽ iɤv Zɱ.

                +x xɨEb Piɱ. nx i {f {ɺɮ...

        n-S Ih nPx BEEұ P]] ʨ`i vɮ.

                xɨڱ iɶS Eɳ vɰx + = ʽ

        +h =S +ɴVi +b, "ɱ Mi iƪ ! Z Mh Vɴi +ɽ !"

                xɨx iɱ Jɱ ]ɴɮ ɺʴɱ. {x Eb ɴɱ.

                ɨɺnS +h +S Vb +ɴVi

xPh- v֮ ɮɱx ʴti|Eɶx =Vɳ i nhJx P֨ Mɱ !

 

Enɮ '{xS i'

        (EnɮS +JҺ nES inEb Pix >ɽS Zɱ x&κli).

                E Pb i +M ֱS +i ? <Ǻɽ |ɶxS =kɮ v Mɱ... +iɽi EhS <SU ɴ <iC {ɮE]ұ ֱS M{i n&J {Sɱ i Eɪ ? E ʽ VMix xɽҶ Eɴ + Ehɱiɮ ]h<i{i ʽS +h EhSiɮ xɨh Zɱ i Eɪ ?..

                ix ɨɮɴƺ` ʱɽx `ɱ䱪 {jiұ Eɽ C <Ǻɽx BEn +`ɱ...... 'Z +<x {xS i vɱ i'... iS {jiɱ ɤn xɶ Pi PiS iS o] ұ, xɤ< Sɴɰx ʡ.... i xɶ hɱ, EɴiS EiS +Eh hɺx ]. i Ei nEұ ʨɳx nhS ix vɺ Piɱ. ix {xS i vɱ. iS Ҧɤb ɨVi + E nEx i +b E {ɱEb V EiS, `{hS, E|ɪiS, ɴS, {iɮM <pvxֹx Zɳɳ, <pִx +ɽ, ii iS {> {b, i J <DZ. iS +.ֹS lEi <DZ.....

                .... <ǺɽS o] ɴȴɰx ʡ, +h nEҴɮ κlɮ Zɱ. +i{ɪi Piɱ xɴi + BE]E xVɮx i nES S-Eb Pi ʽ. iS pɮ V ii i iS ix ʴɺɪ ]... iS xi +ɱ, ֱұ Ehiɽ |Eɮ i +ɱ +, i +JS Ihɱ +ii i +ɱ {ʽV... V Mx M i SES +ɽ. EiԺ`, EEɺ`, E|ɪi`, Jɺ` Ei {ɮ{ɮS vb{b, E i ֱx ! +h V vb{b, +bJɳ, `SEɳ i, Ev n&Jx Zɱ i, iS +i Ei i ni i ! .... Vh V ɤv ii iɱ ] xɴi i Eɱiɮ +hxҪ ɨvx +JS ɺ bix iɱ ] i ! .... i Sixɽx {ɮi +ii i + JɨbEb J{ {ɽɴ + <Ǻɽx ] .... Ev nɱ xɴi <iE n nE ni +ɽ + ix ] ....

                {Һ +vE-x nES n ɺjx {x ZE .... Eh iɮ ] 'Sɱ' .... Ehiɮ nS ]x ɮ E.... BJt hɺS Ebix |h Vɴ i|ɨh i Jiɱ |Eɶ M ! .... +vɮ Zɱ ! ....

 

Enɮ '|ɴɺ'

('|ɴɺ' vɱ Vɦ> iְMix ]x {ɮi i i䴽 iɱ =S {j ʨɳi. i {jS Ei npɴE +ɽ ! i Sx VS xi =`hɮ ʴSɮiɮM +h ii viɮ ] { ֦ʹi ' VʴiS Exɮ Mx {xS ɳEEhx {ɱ'S =J Ei t +ɽ.)

                "i֨ iְMix ]x {ɮi ɱ i䴽 iְMi M +x ! hV Z {iEb ! i֨S Z ] hɮ xɽ. EnSi {f EvS hɮ xɽ. +{h nPx ii i Pɱx VҴiɨMǴɮ Eɽ Eɱ |ɴɺ E iS vڮ +`h if +{ɱ nPSɽ xi ʶɱE ɽiұ. i֨ |lɨ Z o]Һ {bi i䴽{ɺxS Z | i֨Sɴɮ Vb i. + ʴSj nni {b j +ɽ E Eh {ְɴɮ | Eh Z{֮i iɮ {{ +ɽS, {h i {ְS JS xɶ Ehɮ i BE ɪE Vɱ +ɽ. {h Z | xiɱ xi M{i `hS xɶSɪ E i i {ɳ. Z ɮҮ Z iɤi `ɱ i, {h {ɮ j VIh i֨ Z SƤx Piɱi iIhx Z +ɺl {ɮ nɱ +ɽ. +i i֨ {x ]i E Z | xiɱ xi ɽh +x ɮҮ iɤi h C xɽ. ZEbx i ] +x i֨ɱ Ҷ ]i xɺɱ iɮ i֨ ɽVE{hS Z iɮEɮ Eɱ. Ҷ ]i +ɱ +h Z Eɮ i֨ Ei iɮ JS Ʀɮ {]x n&JS i֨S ]ɱ +vE <DZ. i䴽 +i =kɨ M hV i֨ {x x ]h. Z {i ɱ xɪɺ` {x +ɱ +ɽi. i֨S{ɺx n ɪS hV E` Vɴ ʴSɮi +ixS i +ɱ iS Vxi {ʽS Ef ` ={Eɮ Zɱ ! V κjɪS MxS M` hV n&J MSM` >xɽ i ]hS BE M ɨVx E `ɱ xɽ, i ZɺɮJ κjɪ hV Vɴi ɨvi Mb +M VҴ i. +ɨ VMEb {ɽi Eɨ xɪ, iɱS VMS ɴɽɮEb +ɺHx o] ]Ei Eɨ xɪ, {ְS |S i޹h `i Eɨ xɪ ! +ɨ +ɨS lbMiS {ʽV ! MɪMx Eɽ Eɱ Z lbMix ɽ {> ]EhS v ɱ ʨɳɱ +h i֨S |ɳ ɽɺ Pb. {h Z xiɱ |S +i ɱ ʴɱIh i ]i. Z ƺMx i֨S +ɪֹS n Sj ʤPbh{I Z lbMi {ɮi Vh S Z EiǴ +ɽ + ɱ ]i, E` +x i Eɪ M ? Eɮix S Z {k ! Z v EhS xn M xE. Z +`h ` hV Zɱ, i . <Ƿɮ JɮJɮS E` + iɮ i i֨ɱ Ji ` !

                                                                     i֨S

                                                                      =.

                .... V Ih iS Ehɺ` +{ɱ xiɱ |iҦɴxS Ex i iɱ EɪɨS bx M iIh 'i֨S' + ɤn ʱʽhi Ehi +l = i ?

                                                'i֨S ='

                ɤn Jɮ Ehɺ` ix ɹS nPEɱ ix iS Sixi Pɱʴɱ i, +h nɺix H iS i iSEb vɴ P>x +ɱ i, i Eɳ i iɱ EɪɨS bx M n&JEɮE i ɨVhɺ`S ?

                +i 'i֨S =' ɤni ɱJV nɮ Eɪ = i ?

                hɺɱ xɮɶS +h n&JS +Eα{i ibJ ɺɱ, E iS x {fS ʴSɮEb +v vɴ Pi xɽ. iEɱi iɶ |EɮS V +Pi iɱ ɽx Eɴ Mɱ +iұ i iɱ +v +`ii -----

                Eɴɺli +ix Vɦ>x Jƺɽ +h iS ֱM Vʱɪ x +ii |ɪ xx iS +{ɱ VxS ɽɺ Pb, +{h MɪxES +ʴɸi E, Ei ʨɳ + {x x{f = E i, i {xS BEBE M Zɱ i, +h Jƺɽ +h Vʱɪ S +h iS EɪɨS i]i] Zɱ i. xiɮ iɯhɨnS |ɮ, nnx +ɨx +ɱ䱪 SSɱS `EhS vnʽxiS +h ɴɶxiS Mh n Ex iS |i ={ɦMhS Jɺ{x ix xɶ Sɱ i, i +Ei M Zɱ i +h SSɱ iS VҴxix BEn xɽҶ Zɱ i ! +h +i {x =ʴɹɪS V {x ix ɹS nɺi ix xi ii `ɱ i iSɽ S֮b >x =ɽ EɪɨS xPx M i ! xɴ VҴiS Exɮ j{֯S Mx {xS ɱEEhxS {ɱ +ɽ Eɪ ? VʴiS ʴSj |ɴɺi +EIS +{EɱE J iɨMM hɮ +h |ɪVxS +{EʱE ɽɺ iS EɪɨS i]i] S ɽiS CEɨ +ɽi Eɪ ?

  

 

Enɮ ' +h +ɺ'

                (V ʴnES +ɪֹ +ɺɴx ɮ +i i Eɨ Ei VMɱ ʴhS ! iS +|iɨ EɨS +Mn Mɲ i bCx E hx {ɽ :)

                viɮ, +MɮJ, bɺ Piɱ䱪 f{` i- jES Mi, ibx iֱɺnɺS n hi, ]{]i, iiɱ nb VʨxҴɮ +{]i M{ɳ ˮMhi ʶɮ. iɱ SS{i, iS {`Ҵɮ bCx n n|ɨh Ei n {``S, iV&{V EiS, iɪ MS V Pb ʶɮ. nPx {ɽiS |IEx ]ɲ Vʴɱ. M{ɳ vv ʽ; Pb +{ɱ Z{Enɮ Ƥ {] SҺɮJ fɳi ESi Mֱɤ xE{b Mɴx +ɴV Ei Mɳi ] ʡ Mɱ. iSɴɮ ɺhɺ` hx jE iɮִ nb ]Ei nx ix iSVɴɳ M. {h n Pbx SɨE|ɨh iSɴɮ E, +h iɮִ Pɤɰx V>x MhS vɦMS +{ɱ {ڴǺlɳ {ɮi +ɱ. iֱɺnɺS n-S iS Mɪx ibx SɱS i. <iCi ]ɤ]iɱ, ii SɤE Piɱ BE ˮMɨɺiɮ Mhi +ɱ. ɽx ` ɪS, Mɱlx SɨiEʮE E, SjʴSj Mx Mɱ Sɮ {S ʴnE Mh MhMhi, ʶ] Pɱi, iiɱ ]Eɶ Sɮ䱪 Eb ]S +ɴV Ei Mhi Vɨ Zɱ. jE iɮִx {x nxn Pbɴɮ ɺhS |ɪix E, Pbx ix nb, +h +J iɮ ix Sɴhɺ` i iS MS Mɱ. ʴnEx E nJʴɱ, ] Vʴɱ, J{S Mɱ Ex iɮִS ] =bʴɱ. Jڹ Zɱ䱪 |IEx ]ɲ {]. ...  

                b n Zɱ, Pb = ʽ. ˮMɨɺiɮ +h jE iɮִ S ƴn ֯ Zɱ.

                " Pb i֨S Eɪ ?"

                ˮMɨɺiɮ hɱ, " !" "               

                     "ʤɱE Jɮɤ +ɽ Pb."

                "E ?"

                "ɺ ni xɽ. +x Sɴi. Eɪ Pb E Mf ?" Sɮ +hɱ VʨxɴɮS |IEiɱ ֱ JnJnx ɱ.

                ˮMɨɺiɮ iɮִx hɱ, "+ɨS Pbɱ xɴ ` xE. ɮұ Ei SMɱ +ɽ nJɴ E ?"

                ", , nJɴ x "

                BE ʴnE =b ɰx Pbɴɮ Sf. Pb E]x ɡ nb Mɱ. +hJ BE ʴnEx iSɴɮ ɺx nJʴɱ. iɺ-x, Sɴlx, M ˮMɨɺiɮx iɮִx ʴSɮ, ", E Eɪ +ɽ +ɨS Pb ?"

                "ɽi {ɺi +ɽ ! +ɨɱ ʴEi PɪS +ɽ."

                " ? Pbɴɮ ɺx E` Vhɮ ?"

                "Eɶ - ɨɮS j !"

                |IEi ` Zɱ.

                "`E `E. M P E +ɨS Pb."

                "Ei Eɪ i֨S PbS ?"

                "BE Vɮ {ɪ."

                " ! <iC EiS Pb +ɽ Eɪ ?"

                "ɮ, BE Vɮ ɽ t. i֨S ɴɱ ."

                "n {ɪ n> !"

                |IE {x ɱ.

                "n {ɪ ? n {ɪi Pb ɽ n, Vɮ iɮ ʨɳ E ?"

                +hJ Zɱ.

                ɮS PɺPҺ Zɱxiɮ {zɺ {ɪx n `. ˮMɨɺiɮ iɮִx hɱ, "Ef {."

                "{ +i xɽ nhɮ. +ɨS Eɶ-ɨɮS j Ex ix +ɨɱ Jɯ{ +hɱ iɮ M ʨɳ ɮ Ei."

                "+ ɮ Pb Phɮ nMɮ ! tɮ CEbɱ Ex !" ˮMɨɺiɮ +b.

                ɮ ʴnE iɮִƴɮ i]x {b. {h iɮִx ˮMɨɺiɮS +VǴ E. "{ɮi +ɱɴɮ {zɺ {ɪ JSi n<x, +i lbɺ ʴɺɮ ni if P i֨ɱɽ jS {h ʨɳ. i֨S Pbɽ {f M Mi V<DZ. Eƽ E +x t Pb."

                ˮMɨɺiɮx ʴSɮ, "+SU +SU, ni Pb i֨ɱ. ʴɺɮ Ei nhɮ ?"

                "Vɴɳ +ɽ iiE Mɳ { n>x ]Ei."

                "+ E ? Ux. Ef {ɽ."

                iɮִx {biɱ {ɶɴ Ef. {ɶɴi nɮ {ɶɴ i. + i +` {ɶɴ BEix BE Efɴɮ BE M` ɮ ɱ Ef. iix nɮ, iɺɮ, Sɴl + ɱ Ef, +h +JS ɱi Mfx `ɱ BE { Efx i ˮMɨɺiɮ{f vɯx iɮִ hɱ,

                "P. VɴɳS ɮ '{' i֨ɱ n +ɽ. ɤnɱ VMhɮ hɺ +ɽi +ɨ."

                iƤi Zɱ ˮMɨɺiɮx +{ɱ SɤE iɮִS {`Ҵɮ EbEx =bɱ, +h ],

                "BE nbE ʴɺɮ ni Eɪ ? {h i֨ jE +ɽi i֨ɱ Pb +ɨ i ni." M ʴnEx i hɱ, "ɺɴ ɺɴ +Vx Pbɴɮ."

               iɮִx Pbɴɮ Sfʴhi +ɱ, "{bʱE ɮn S ʮ ʴ`` + VɪVɪEɮ Ex ʴnEx ix xɮ{ n, Pb {ɳ Mɱ i䴽 iɮִx iS +ɮ䲪   `E. |IEx ]ɲ, ʶ] Vʴɱ. bS Mi ֯ Zɱ. |IEx SEi Ex bhɮ M{ɳS Eɨi ֯ Zɱ.

 

Enɮ 'ni'

 

(1)             .... Mb = ɽiS xɨDZS E o]ұ Eɳ iɤbi nɱ IhvSɽ ʴɱƤ x Ei i iS bi ʶɮ.

                Mb {֮i n ʨx] = xɴi. ifi i nP Eɪ ɱ +iұ i iS ixS ʽi. {ʮViEɴɮS ɽjɴv EɳS |ɽ VʨxҴɮ {bhɺ +vҮ Zɱ +ɴ, +h ix VM hx Eh +{ɱ +n +Vɳ {f Eɴ +iұS i |Eɮ i.

                .... Mb ]hS nPS b {hx ɰx +ɱ i Mb ְ Zɱɴɮ i nP BEEx nɱ i BJt Vɱ{޹`ɴɮ iɮMh- +Ei|ɨh.

                +ɺɴx +vE Zɱ䱪 o]ұ +MMbS +Mn ]S b nxɺ Zɱɴɮ xɨDZ ib ʡx ɳ i -

                v v v ! Ebb - Eb ! v - v ! vbbb !

                n ]x ʴVS EbEb] >x ֺɳvɮ {> v֨ɶSGx ְ Zɱ i. .... xɨDZx {> lƤ{ɪi - xnx iS V E <{ɪi - ilS Eɴɮ ɺɪS `ʴɱ.

i ɺɱ Jɮ, {h if i +v P]Ei iS xɴɮ ʴɹhhiS ʴɱIh n] +ɴɮh Sf. iɴ ޹]iұ OҹEɱx Six BEn {i ZɱɺɮJ ]i i. PxɨPx ɮ |Eɶ xɽҺ Ex ]E i. VEb {ɽɴ iEb MƦҪ Jn =i{z Ehɮ EɳJ {ɺɮ i. ibEɮ {VxS vɮ Vh xɴ +ɶS ɽx ɽx {] {ɮ ={]x, fEi, i, ʦVɴi =l {ɱl Ei E` E` E` Ex ni i. i V Eɴɮ ɺɱ i iɴɮ nx i-, Ƥ xES niɽx {ɮ ɪE ɺɱ i. {ɱEb iP SP ֺɱɨx Eɴɮ ɺɱ i. iS PM-  ڮ +ɴVi E`ɶ nɯ nExS ʱɱɴɤq h Sɱɱ i, +h {ɱEb ]M S qi +Mi EE] VE] +h nMhɱ M] ɴɱ䱪 P] ES Mn i. iS ʴb +fhS {] Sɱ +ɱɨֳ iS MVɤV]{Iɽ Eb + vڮ ɮJ -x P]ɳi i. i& ɨɺɦɴ + i Vb޹]i E VҴɺ޹]i EɽS xɨDZ i Ih nx. Mni +<S ]S {Eb ]x ] SEx ɱi VM +ɱ䱪 ɱE|ɨh MMɮ䱪 nx o]x ix <Eb iEb {ʽ.

                +{ɱ |S BEE hɺ{ɺx +{h nɴi +ɽi + V Eɳ +k xɮ{ nix iS xi +ɱ i iɱ ox BEn ʴɱIh ofi +ɱ. iS x Eɽ BE +xʨi Ex E Zɱ.

(2)

Bx vx Zɱɨֳ ֪S ɮ Eh {bx MMS xɹEE Vɱ{޹`ɴɮ `E`Eh SESE] i i. {jS vɦM iɦIE {I Ev Vɱ{޹`ɴɮ Pɺx iɮ Ev ɮ +iɮɴɮ =bi i. iS ֧ {Jɽ vxS SɨE ni i. Vɮ {ɱEb ɱS x-+h Ehɮ Eɽ Sɴ xMɮ ]Ex Mx = i. iɴɮұ vҴɮ Ex ɪ{Eɺ` {]ʴɱ䱪 ʴɺiɴS vڮ ɮ Sfi Vix iS ڳ EhɴhDZ ڪEhx n xұɴh Ei nɺɮJ ]i i. bɴ iɱ J{ +iɮɴɮ BE {ڱ i, iS `Mh Ex Vɱ{޹`ɱ VɴɳVɴɳ SE] i. i {ֱS Vɮ +Ebx P]S V BEVi M ֯ Zɱ i i =Vɴ iEb o] {{ɪi {ʽ iɮ {ɱ xɴi. P]S Mi VEb iEb j{֯S lɴ +M E ɺj vi i. ʮhS jhx i {ʴj nJɴ {]ɮ {ʽ i䴽 iS xi{`iұ BE MMɺjjS Eix MM =qx 'iZ E`S BJt iɯE]iұ ʴɽM E iZ Vɱɶɪiұ BJn i Zɱ iɮ ii vxi xx !' + V Mh Miɱ +ɽ iS lli iɱ {]. j i jjS i{Iɽ iS Sk Ex +vE vɱ + iɮ i BEn oS {ɷǦڨҴɮ +vES nh- iS ʮhS +Eix. ix {ʽ i Eɮ<iC J {ji = ɽx b ʨ]x Eɽ iɮ jj xɶ hi x ɮ Ex ʮh iiұ +v {hi bi i, VɱʺH ɺjix |M] hɮ iS n <iE +iֱ i E, i{f ɺi MMS {ʴjɽ ʱx ]ɴ. {h + {S +h ұS i ʮhx MMnEi = ɽx ڪS |lx Eɴ Eɪ ? iɱ Eɪ ʨɳɴɪɺ i ? i ES Sx Ei i ? V nS +h V ұS κjɪx ɺ ]i i nxҽ ʮhS `Eh =iE]ix +ɽi ! M iɱ +hJ Ehi ` ni +ɽ ? J ? - hV ʽ J xɽS E ? iS J E` b +ɽ E Eɪ ?                   

 

Enɮ 'E'

                ES iɱ Vɴ Mɱ. ]ɳ Jhhɱ. Үɤ<S BE Vx BE hɺx Jb +ɴVi ֯ E ES Ex wִ{n vɮ. Z `Cɴɮ Vh VxS ɮ +Mn ZɱɺɮJ xS Mɱ. `Cɦi ɮ {] Vi i E ɮɦi `E i Z ɱS Ei xɴi. Z iix xPhɮ ES ɺɮJ ]{]{ Mɳi i +h i S Vɨɴɮ Үɤ<S i Hx +lƤɱ Ex nbnb Ji i. fEix Vh ɮ xPi i +h -Jɱ Үɤ<S |ɺnE ɤn VɱGb Ei i.... Z ʴ{k ʴɺɯx M. Z VMhiɱ +vɮ xɽҺ Zɱ. |Eɶx =Vɳ䱪 VMi +ɱɺɮJ ɱ ].