PxɤvEɮ bE  

     

                1926 ɱ 'ixE' ʺEi bCS 'MVM]' +EE xɴJɱ V xɤv |ʺvn Zɱ ix SES I S]Ex vx Piɱ i iS +xxɺvɮh ʶɹ]ƨֳ. MƦҮ ʴɹɪ iɳhɮ, +iɮhx E ʺvnix ɮ, |f, ƺEi|S֮ ɹi ʱʽ xɤv Sɪɱ ɮɴɱ䱪 SEɱ {, ֤v, ]]i ɹi ʱʽ xɴ xɤv o]Һ {biS ɮ` PxɤvS {ɳh ɮ` ʽii MɱS VhҴ Zɱ +h iS Mb {x SEɱ Mv Ex ]E.

                Pxɤv Jx|Eɮ ɮ` ʽii bCxS f E x̴ɴn +h 'MVM]' i |Eɮɱ ix n䱪 +ii ɨ{E xɴɨֳ +h iS xɴnx{vniҨֳ ʺES I S]Ex vɱ M. ɹS ɮ Pɴ {ɰx, VҴxiұ ɽx i +ii PɮMi {vnix SEɶ 'ExM]' E|ɨh =Mbx nJʴix bCx SEɱ + ɰx ]E E Pxɤviɱ ɹɺn<iES ʴSɮnx SE ʽi Zɱ.

                'ɮ` PxɤvS VxE' E 'ɮ` ɹiұ +t PxɤvEɮ' {n nɮ, |ɺnE +h |ɺz Pxɤvƨֳ bCSEb +{+{ Sɱi +ɱ +h EnɮEɮ, ҨƺE, ElEɮ, |ɤvE hx ʽiIji iS Ei nPEɱ ɽұS {h ɮ` SEɱ MVM] Mhɮ bE SES {fx{f ] iɮ iS ɮhix Vhɮ xɽi. ɴxE xɱ +MxnS i xɺi iɶS bCS MVM]x EɳS i xɽ. ɽɮɹ] ɮnx +ʦɨx vɮɴ +h E` vɮh Eɴ + +xɨ h MVM]S {x iɱ +{h E i bCxS !

bCS V MVM]x ɮ` bɪi BE xɴS nɱx =Pb, i bCS {ʽ MVM]

.                               ֽɺ

        jS Eɴɨɪ hx EɴɪS Zɱ E iɱ ֽʺx ʴɶh nhS |Sɮ +ɽ. ɮ xʺE, Ƥ bE Eɳ E, |ɡ xj, |ɨhS ֽɺɨֳ jS nDZ i ɴǨx +ɽ. {h S +l + xɴ, E ֽɺ jS ɤii if +ɱnEɮE +ɽ, +h {ְS ɤii xɽ. Jɮ {ɽi iɨJ =ɱi E|ɨh E SilS SpE|ɨh +ɽ. i E` nɱ iɮ {ɽhɮS k |ɺz ZɱS {ʽV. iɰhS ֽɺi Ev EɨEi, Ev v |ɺzi, iɮ Ev xֺi ʴxɪ, + xɮxɮɳ ʴEɮ |M] iұ, {h ɺS =i{k Ehiɽ xkix Zɱ iɮ iS +EEi n ɮJS +i; +h EʨxS ibɴɮ ʴɱɺ Eh- ɴ{h ɺ|ɨhS ɽx +ES ibɴɮS ɴɶx, vv ɺɽ x ]i. <iES Eɪ, VS iɰhS ɮ nǺ{k xɽҶ Zɱ +ɽ + i-S, E ɨnx VS i nǺ{kS BE { M n xɽ + BJt E{ {ְS ibɴɮ SɨEhɮ ɺɽ, i +i&Eh{ɺxS + iɮ, +xnnɪE ]ɴSx ɽi xɽ. E{ jx E {ְx ڹhS E ɺjɱEɮS E E i o hҪ ]hBV ={ɽɺɺ{nS ]i. xE] xEɴɮ h, bE =S xiɱ {i{], E]E nbɴɮS E +h EɲEʦz nɴɮS E<i֮ Mֱɤ {iɳ, ɴ +ɱn{I ʴxnSS =i{kɺlx `iұ; +h iS|ɨh ES M +h =S S{bS ` +M +h- BJt iɮ hɺx ʦEɳ-ɱEbS l] E +h ҨE` viɮ-={ɮhS M b iɮ i {ɽx {ɽh- b䲪x ɨvx ]hBV ]S <DZ. {ɮi ֽɺS M] j + xɽ. hɮ H Eҽ +ɱ iɮ iS ֽɺ {ɽhɮS xɱ |ɺz Eұ. ɳS +Eɮx Eɳ nS ni, EʱnɺS =Hi Vɮ {ɱ] Ex + hi <DZ, E ֽɺ +Eɮ + +ɽ, E i Ehiɽ JEɱɴɮ xS ]i.

        +h S Eɮh , E +Eɮ Ejɨ xɺx xME +ɽ. ֽɺ BE +i&|ɴkS Sx +ɽ, i +i&|ɴk +ii hҪ + +ɽ. +i&|ɴkұ i֨ Ehi xɴ t, E iɱ Ehi xɴ n iɮ iS v x] hɮ xɽ + i Mf +ɽ + ]ɺ h, {h Bf Jɺ, E i +EE +ɽ. VMS ɴɽɮi Pb Eɽ +i&Eh BEEEb +E̹i E Vi +ii, +h Eɽ {ɮ{ɮ{ɺx +M i +ii. nx +i&EhS +Eh V V i i i il ɮ Miɱ i +i&|ɴk =i{z Zɱ +i. +i&|ɴkS ֽɺɯ{x |M] i; +h hx ֽɺS +Eɮ xME +x iS Eɽ MɳS +i + ] {ʽV. n Mɨv E ɺjɱEɮɨv xɺx +i&EhS V n iS Jɮ n, + ɴ E iiɴk Mii; +h Vɮ Jɮ iɮ ֽɺS n ɴi =SS nVS i E xɽ.

        ʶɴɪ +, E ֽɺS +Eɮ xɺMx̨i +xɽ iS <SU EiS i xֹɱ |{i i. ɮҮnS +h ɺjɱEɮS M] + xɽ. MɮҤ EɮExS {ixx iS EEhS Eiҽ SU E, iɮ i '=i{txi ʴɱҪxi nʮph xl&' niS Vhɮ !

f{S ɪE ]]S Eɲ ɱS Efҽ ] iɮ i xi Vx<iES +{֮ ɽhɮ ! +h Miɱ ] Zbh- ɲS ֱɱ VɺɮJ ʴʴv MS ɡ vɴ ] iɮ iS bCɴɮ Vxɦɮ ɳE] bɺS ɽhɮ ! ɮҮnS |{i iɮ ɴǺ xֹS kɽS +i. ɺjɱEɮ ʨɳi +ɱ xɽi iɮ xnx =x Mx +hi iұ, E iiE +]]ɽɺ EɴɪSS Zɱ iɮ Sx +hi iұ ! {h ɮҮn hV ʴvx EɪɨS +f Eɲ nMbɴɮS ! xE] xES jұ SɡEҺɮJ xE xE E +i? +n E{ɳS +h n VɴhS <DZ +{ɱ +ɪɴS {i +nɤn Zɱ +i iɮ ɮ Zɱ +i + ]i E xɽ? S {S +EE{h EVɺvn Ei E xɺi? {h i ɴǺ {ɮvx +ɽ Sҽ VhҴ iɱ +i. ɮƶ ɮҮnS +Eɮ xɺMx̨i +ɱ iɮ i ɴx ɮJ {ɮi hɺɮJ xɽ. =], ֽɺS +Eɮ j + +ɽ, E i ViE +Ejɨ +h xME iiES ɴS +]Ciұ +ɽ. xɴxi ZֳZֳ ɽh- +fS E` ɱ䱪 Ҵɮұ |ɨh ֽɺS ڹh Ehҽ ɴ, +h i vɮh Ex i&S |ɺzi <iɮS `Eh =i{z Eɴ.

        ! <iɮS `Eh =i{z Eɴ ! Eɮh, ֽɺ V ɴxS Sx +ɽ i <iɮ  ɴx|ɨhS ƺMVx +ɽ. BES +i&Eh Eʴɴ >x ix nE n, E n-ɱɽ  xEi nE i; +h +i&EhS {h |ɺzix BEVh ɱ E n-S +` S ɱ JV ɽi xɽi. Eɽx + hi <DZ, E ɴ xɴ +i&EhS ɨSSɪ BJt VɱɶɪɺɮJ +ɽ. iS BE Mi V iɮM =`iұ iS |iG Pbx <iɮ Miɽ i =`S {ʽVi. hS Bx ɮi +ɱ䱪 xֹɱ bhS +G BE +ɱ iɮ iS +xn Ihɨj ʴɮPɳɴSx ɽhɮ xɽ. =], iɱS ɮ hɺ +xnx iJni +ix +{ɱ n&J x ʴɺɮhɮ, +h S-ɴɮS ʴɹhhiS Uɪ Eɪɨ ɽ nhɮ xֹ CSiS +f.

        ɴxS ƺM ɮ ʴɱIh +i. BES ʴSɮ n- hɺɱ {]ɴɪɺ ɮ +v Mi; {h ɴxS Sɮ +iɶɪ Q Mx i +i. ɽnS vɨiiS =SSi iS ɨEɱxx Ex; +h hxS +{ɱ {ixұ i {] {ɽiS iɱ +ɪn +xn Zɱ. {h V Ex ɽnS iS l Eh E`h i iS Eƴɮ, <iɮ vɨ{lS =SUn Ehɺiɴ =SSɮ䱪 "+ +Eɮ" MVxiұ ɴxS {Mb ɽV ɺɱ. ʴSɮ E i v|ɨh i. BE +i&Ehix n- +i&Ehi iS |ɺɮh ɴɪɺ =Ү Mi. ɴx E ʴEɮ j iˤn|ɨh QMɨ +ii. Mun ɴx +MS bɺɮJ +{ Eɳi ɴ nɦɮ {ɺɮii <iɽɺɴɰx ɽV ɨVhɺɮJ +ɽ; +h +xn E nJұ Jɺ{ɶ ɪֱɽ|ɨh Z]Ex {ɺɮi S +x֦ɴ VS ɴɽɮiɺvn Pb ʨɳ. hxS ], E V +i&Eh |ɺz k `x ֽɺ vɮh Eұ i <iɮS `Ehҽ |ɺzi =i{z EɴSx ɽhɮ xɽ.

        ɺ`S n iɨJ +h- hɺS ɽi ɱ ɮ ]i. n iɨJ +hɮ xֹ ڪ|Eɶ<iE ES ʽi Ei. xɴ ɮҮiұ M PɱʴhS ɨl ڪ|Eɶi +ɽ, i|ɨhS ES Efhɮ x |ɡαi EhS H ֽɺ-J xֹi +ɽ. + xֹ Vl Vl V<DZ i i `Eh |ɺziS iɴɮh xɨh Eұ i ƶɪ xɽ. BJt ɦi +vS ɮ{ڮ h< +ɱ iɮ ֽɺɴnx + BJn H il +ɱ E +hJ {S-{SɴҺ n BEn |Vʱi ZɱɺɮJ ]i. |iI {ɮɮ +xnɪ +ɽ Vɮ Jɮ iɮ E]ɪ +xiɱɴɮ iɨJx ɴɮhɮ xֹ BE |Eɮ {ɮɮSS ɰ{ =Pb Ei +i + ɱ ]i. ʴɷEi |ɦS xɴ VҴx {x& {x ɮh Ex nh S VS VʴiEɪ i i xɮnx ʴxn|ɪ +h n ֽɺɴnx i iұ ɨǽ S .

        ɺɴnxS l ɮS lb Ex Ei. xiɨx +ɴ, vɨǶұ +ɴ, + ={nS E` +{ɱ Ex-E{ɳ xi i +i. {ɮi hɺx n ɴn ֽɺɴnx +ɴ + Eh Ehɱ Mix BE i xɽ. iɺS ] iɮ, E]], E` hɺ{I x iɨJ +hɮ xֹ +vE MiS ɨVɱ {ʽV. Eɳ-vEɳ Sɮ-Sɮ P]E V{V{ Ehɮ, Vx{ڴ nnx Ehʴɹɪ nIi `hɮ, +h ɺjʴʽi iɴE EbEbi{h Ehɮ hں n +Ƥ] S Ex ɽi +, +VڤVS hɺƴɮ Pb JEi +, +h |iE Eɨi SɮSɮ Ei + iɮ iS vɨ-ibiɨֳ ɨVS - +h Jɮ ] iɮ iS iɮ - Ehi Eh <DZ? =], BJn xֹ n iɨJi + iɮ iS vɨʦɨxS Vɱ ʴɶ xɺɱ iɮ Eɳ +{ɱ zvx nJұ ES n&Jx Mɮ`䱪 +i&Ehi i +ɶS > =i{z Eұ. +vS VM Eb M]x Eb +x֦ɴx ɮ{ڮ ɮ +ɽ. Eb o {ɽɴɪS Zɱ iɮ hɺx +{ɱ xVɮ EhEb ʡɱ iɮ i iS o]Һ {b. +xi E]x, vx +h ixx MVɱ䱪 VMi n&J-E] S-S +vEɮ MɳEb ɽVE{hS ɮ +ɽ. ɺS ڪEhS ƺɮi n̨ɳ +ɽi. +h i Eh Vlx |ɺi i +iұ i S-S {ʴj Eb vɨIjƽx +vE ɨVɱ {ʽV. "n ilS Vhɴ" +S E iʴɹɪ hiұ ! "S S Jɮ vɨ" +S =nMɮ Ehҽ vֺi iʴɹɪ Efiұ ! Eɮh ƺɮiұ n&JS ʴɺɮ V Mx {bi +h VҴS `Eh |ɺzɴkS {ʮ{ V Mx i iS Jɮ vɨ . ֽɺ Eɳ Eɴʴɹɪ xɺx =SS vɨik +ɽ. iS +Sɮh |iEx Eɴ. ɴ j-{֯ ֽɺɴnx Zɱ iɮ ޹]S xֺi S fhɮ xɽ, iɮ ƺɮ +vE vɨǨɪ <DZ. Jɮ n +h Jɮ vɨ {ɮ{ɮʴɮv xɺii M] ʺvn EhS ɨl ɽj |ɴSxi xɺ; {h ֽɺɴnxi JSi +ɽ !

                                                             Vxɮ 1926